Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

c. Subministracións

Normativa: Art. 30.2.5ªb) Lei IRPF

Debe incluírse dentro deste concepto o importe dos gastos correspondentes a electricidade e calquera outro abastecemento (auga, gas, telefonía, Internet, etc.) que non tiver a calidade de almacenable.

Atención: os gastos  derivados do uso dunha liña de telefonía móbil serán deducibles  na medida en que esta liña se utilice exclusivamente para o desenvolvemento da actividade económica. Entre os devanditos gastos  encontrarase o da adquisición do propio teléfono móbil, aínda que a devandita dedución deberá realizarse pola vía da amortización, aplicando ao seu valor de adquisición o coeficiente de amortización correspondente.

Sen prexuízo do anterior teñen que terse en conta para os efectos de determinar as cantidades deducibles por este concepto a seguinte regra especial do IRPF que se comenta a continuación.

IRPF por gastos de subministracións da vivenda habitual do contribuínte que estea parcialmente afecta ao desenvolvemento da actividade económica

Normativa: Art. 30.2.5ª.b) Lei IRPF

Desde 1 de xaneiro de 2018, cando o contribuínte afecte parcialmente a súa vivenda habitual ao desenvolvemento da súa actividade económica, os gastos de subministracións da devandita vivenda, tales como auga, gas, electricidade, telefonía e Internet, serán deducibles na porcentaxe resultante de aplicar o 30 por 100 á proporción existente entre os metros cadrados da vivenda destinados á actividade con respecto á súa superficie total, non sendo que se probe unha porcentaxe superior ou inferior.

Observación: con anterioridade á modificación levada a cabo polo artigo 11 da Lei 6/2017, do 24 de outubro, de Reformas Urxentes do Traballo Autónomo (BOE do 25 de outubro) só considerábanse plenamente deducibles nestes casos os gastos derivados da titularidade da vivenda, como poden ser amortizacións, IBI, comunidade de propietarios, etc, en proporción á parte da vivenda afectada ao desenvolvemento da actividade e á súa porcentaxe de titularidade no inmoble, non sendo que o contribuínte fose arrendatario da vivenda, en cuxo caso podía deducir o gasto correspondente ás rendas satisfeitas polo arrendamento da vivenda en proporción á parte exclusivamente afectada á actividade económica en relación coa totalidade da mesma. Pola contra, esixíase que os gastos derivados das subministracións (auga, luz, calefacción, teléfono, conexión a Internet, etc.) destinásense exclusivamente ao exercicio da actividade, non podendo utilizarse en relación con  estes a mesma regra de rateo que se aplicaba aos gastos derivados da titularidade ou do arrendamento da vivenda.

Covid-19:no caso de que, debido á situación derivada do Covid - 19, un profesional traballe na súa vivenda sen que esta encóntrese parcialmente afecta á actividade e, como consecuencia do devandito uso profesional aumente o gasto habitual dalgunhas subministracións (luz, Internet, etc.) da mesma, teñase en conta que NON poderán deducirse estes gastos por subministracións tendo en conta que a vivenda non se encontra parcialmente afecta á actividade sendo a súa utilización motivada por unha circunstancia ocasional e excepcional.

Exemplo:

Don J.C.P., para o exercicio da actividade profesional de avogado, destina un cuarto de 40 m² da súa vivenda habitual.

Determinar o importe deducible dos gastos de subministracións correspondentes á parte da vivenda afectada á actividade profesional tendo en conta que a vivenda habitual do contribuínte ten 100 m² e os gastos anuais por subministracións ascenden a 5.000 euros.

Solución:

Proporción entre os m² da vivenda habitual destinados á actividade con respecto á súa superficie total: 40 m² / 100 m² = 40%

Porcentaxe de dedución  (30% x 40 %) = 12%

Gastos deducibles  (12% s/5.000 euros) = 600 euros