Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

3.1 Límites cuantitativos excluíntes

Importante: o artigo  60 da Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022 (BOE do 29 de decembro) modificou, con efectos desde o 1 de xaneiro de 2022,  a disposición transitoria trixésimo segunda da Lei do IRPF, para ampliar ao período impositivo  2022 a aplicación dos mesmos límites cuantitativos excluíntes fixados para os exercicios 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.

Constitúen causas de exclusión do método de estimación obxectiva os seguintes límites cuantitativos:

A. Acadar no exercicio anterior (2021), un volume de rendementos íntegros derivados do exercicio de actividades económicas que supere os seguintes importes:

Normativa: Disposición transitoria trixésimo segunda Lei IRPF e art. 32.2 a) Regulamento  IRPF

 • 250.000 euros anuais, considerando todas as operacións desenvolvidas polo contribuínte, agás as agrícolas, gandeiras e forestais

  Con esta finalidade, computarase a totalidade das operacións con independencia  do destinatario das mesmas, isto é, de que exista ou non obriga de expedir factura de acordo co que se dispón no Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación, aprobado polo Real decreto 1619/2012, do 30 de novembro.

  Para este cómputo non se teñen en conta o volume de ingresos das actividades agrícolas, gandeiras e forestais.

 • 125.000 euros anuais, cando corresponda a operacións polas que estean obrigados a expedir factura ao ser o destinatario un empresario ou profesional que actúe como tal de acordo co que se dispón no artigo 2.2.a) do Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación.

  O artigo 2.2.a) do Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación establece que: “a) Aquelas en que o destinatario sexa un empresario ou profesional que actúe como tal, con independencia do réxime de tributación ao que se encontre acollido o empresario ou profesional que realice a operación, así como calquera outras en que o destinatario así esíxao para o exercicio de calquera dereito de natureza tributaria.

  Cando no ano inmediato anterior iniciásese unha actividade, o volume de ingresos elevarase ao ano.

  En ningún caso computaranse as subvencións correntes ou de capital nin as indemnizacións, así como tampouco o Imposto sobre o Valor Engadido e, se é o caso, a recarga de equivalencia que grave a operación, para aquelas actividades que tributen polo réxime simplificado do Imposto sobre o Valor Engadido.

B. Superar no exercicio anterior (2021 ) o volume de compras en bens e servizos a cantidade de 250.000 euros anuais, excluídas as adquisicións do inmobilizado. 

Normativa: Art. 32.2 b) Regulamento IRPF.

Atención : para determinar este límite tamén se ten en conta o volume de compras das actividades agrícolas, gandeiras e forestais.

No suposto de obras ou servizos subcontratados, o importe dos mesmos tera en contase para o cálculo deste límite.

Cando no ano inmediato anterior iniciásese unha actividade, o volume de compras elevarase ao ano.

Regras de determinación do volume de rendementos íntegros e de compras

Para a determinación do volume de rendementos íntegros e o de compras en bens e servizos anteriormente comentados, deberán computarse non só as operacións correspondentes ás actividades económicas desenvolvidas polo contribuínte, senón tamén as correspondentes ás desenvolvidas polo cónxuxe, descendentes e ascendentes, así como polas entidades en réxime de atribución de rendas en que participen calquera dos anteriores, en que concorran as seguintes circunstancias:

 • Que as actividades económicas desenvolvidas sexan idénticas ou similares.

  Con esta finalidade, entenderanse que son idénticas ou similares as actividades económicas clasificadas no mesmo grupo no Imposto sobre Actividades Económicas.

 • Que exista un enderezo común de tales actividades, compartindose medios persoais ou materiais.

  No suposto de operacións realizadas con entidades vinculadas, nos termos previstos no artigo 18 da LIS, deberán valorarse de forma imperativa polo seu valor normal de mercado, entendendose como tal o que se acordaría por persoas ou entidades independentes en condicións de libre competencia.

  Con respecto á    LIS véxase a  Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades.

  Nestes supostos, o contribuínte debe cumprir as obrigas de documentación das devanditas operacións nos termos e condicións establecidas nos artigos 13 a 16, Capítulo V ("Información e documentación sobre entidades e operacións vinculadas") do Título I do Regulamento do Imposto sobre Sociedades, aprobado polo Real decreto 634/2015, do 10 de xullo (BOE do 11 de xullo).