Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

3.2 Outras causas de exclusión do método de estimación obxectiva

 1. Desenvolver a actividade económica, total ou parcialmente, fóra do territorio español

  Normativa: Art. 32.2 c) Regulamento IRPF.

  Véxase tamén  art. 3.2 Orde HFP/1335/2021, do 1 de decembro (BOE do 2 de decembro).

  Con esta finalidade, entenderase que as actividades de transporte urbano colectivo e de viaxeiros por estrada, de transporte por autotaxi, de transporte de mercadorías por estrada e de servizos de mudanzas, desenvólvense, en calquera caso, dentro do territorio español.

 2. Superar durante o ano anterior (2021) a magnitude específica máxima (número de persoas empregadas ou de vehículos ou de bateas utilizados) establecida para cada actividade no artigo 3.1. d) da Orde HFP /1335/2021, do 1 de decembro (BOE do 2 de decembro), que se recollen na  relación de actividades  que se reproduce neste Capítulo

  Normativa: Art. 34.1 Regulamento IRPF.

  No primeiro ano de exercicio da actividade unicamente tera en contase para estes fins o número de persoas empregadas, de vehículos afectos ou de bateas utilizadas o día de inicio da actividade.

  Deberá computarse non só a magnitude específica correspondente á actividade desenvolvida polo contribuínte, senón tamén as correspondentes ás desenvolvidas polo cónxuxe, descendentes e ascendentes, así como as entidades en réxime de atribución de rendas en que participen calquera das persoas anteriores, cando se dean as circunstancias antes in dicadas nas "Regras de determinación do volume de rendementos íntegros e de compras".

  Importante : para os efectos da aplicación do método de estimación obxectiva, teñen a consideración de actividades independentes cada unha de que figuran na relación que máis adiante reprodúcese, á marxe de que a actividade se desenvolva nun ou varios locais ou que se corresponda cun só ou con varios grupos ou epígrafes do Imposto sobre Actividades Económicas (IAE) (Art. 38.1 Regulamento IRPF ).

 3. Determinar o rendemento neto dalgunha actividade económica no método de estimación directa, en calquera das súas dúas modalidades

  Normativa: Arts. 34.2 e 35 Regulamento IRPF.

  Véxase tamén  art. 3.1 Orde HFP/1335/2021, do 1 de decembro (BOE do 2 de decembro).

  A normativa reguladora do   IRPF establece como principio xeral a incompatibilidade da estimación obxectiva coa estimación directa. Conforme a este principio, os contribuíntes que determinen o rendemento neto dalgunha actividade económica polo método de estimación directa, en calquera das súas modalidades, están obrigados a determinar o rendemento neto de todas as súas actividades económicas polo devandito método, na modalidade que corresponda.

  Non obstante, cando se inicie durante o ano algunha actividade non incluída ou pola que se renuncie ao método de estimación obxectiva, a incompatibilidade non proverá efectos para ese ano respecto das actividades que se viñan realizando con anterioridade, senón a partir do ano seguinte.

 4. A exclusión do réxime especial simplificado do   IVE ou do IXIC

  Normativa: Arts. 34.2 e 36 Regulamento IRPF.

  En virtude do principio de coordinación do método de estimación obxectiva co Imposto sobre o Valor Engadido (IVE ) ou co Imposto Xeral Indirecto Canario (IXIC ), a exclusión do réxime especial simplificado no  IVE ou no IXIC (IXIC ) supón a exclusión do método de estimación obxectiva por todas as actividades económicas exercidas polo contribuínte.