Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Actividade 2: Forestal susceptible de estar incluída no réxime especial da agricultura, gandaría e pesca do IVE

Considérase actividade forestal, para os efectos da aplicación do método de estimación obxectiva, aquela actividade agraria mediante a cal se obteñen directamente da explotación produtos naturais, que non se someten a procesos de transformación, elaboración ou manufactura para cuxo exercicio sexa preceptiva a alta nun epígrafe correspondente a actividades industriais das tarifas do Imposto sobre Actividades Económicas (IAE).

Tamén se entenden imputables a esta actividade, ademais das vendas ou ingresos procedentes ou relacionados coas explotacións forestais propiamente ditas, os ingresos derivados da realización para terceiros doutros traballos ou servizos accesorios cos medios ordinariamente empregados nas devanditas explotacións, sempre que o importe dos mesmos non superase no ano inmediato anterior o 20 por 100 do volume total das operacións procedentes do conxunto das mencionadas explotacións.