Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Delimitación de cada unha das actividades

A continuación, detállase a caracterización de cada unha das mencionadas actividades agrícolas, gandeiras e forestais incluídas no método de estimación obxectiva no exercicio 2022 .

Atención: as actividades numeradas coas claves 5 e 6 só quedan sometidas ao método de estimación obxectiva cando o volume de ingresos conxunto imputable ás mesmas resulte inferior ao correspondente ás actividades agrícolas, gandeiras ou forestais desenvolvidas con carácter principal.

  1. Actividade 1: Agrícola ou gandeira susceptible de estar incluída no réxime especial da agricultura, gandaría e pesca do IVE
  2. Actividade 2: Forestal susceptible de estar incluída no réxime especial da agricultura, gandaría e pesca do IVE
  3. Actividade 3: Gandaría independente clasificada na división 0 do IAE
  4. Actividade 4: Servizos de cría, garda e engorde de gañado (incluídas aves)
  5. Actividade 5: Outros traballos, servizos e actividades accesorias realizados por agricultores ou gandeiros, que estean excluídos ou non incluídos no réxime especial da agricultura, gandaría e pesca do IVE (REAGP)
  6. Actividade 6: Outros traballos, servizos e actividades accesorias realizados por titulares de actividades forestais, que estean excluídos ou non incluídos no réxime especial da agricultura, gandaría e pesca do IVE (REAGP)
  7. Actividade 7: Aproveitamentos que correspondan ao cedente nas actividades agrícolas desenvolvidas en réxime de parzaría
  8. Actividade 8: Aproveitamentos que correspondan ao cedente nas actividades forestais desenvolvidas en réxime de parzaría
  9. Actividade 9: Procesos de transformación, elaboración ou manufactura de produtos naturais, vexetais ou animais, que requiran a alta nun epígrafe correspondente a actividades industriais nas tarifas do IAE e realícense polos titulares das explotacións das que se obteñan directamente ditos produtos naturais