Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Actividade 8: Aproveitamentos que correspondan ao cedente nas actividades forestais desenvolvidas en réxime de parzaría

Segundo o que se dispón no Código Civil, o contrato de parzaría réxese, entre outras disposicións, polas relativas ao contrato de sociedade. Polo tanto, na medida en que o cedente asuma unha parte dos riscos e responsabilidades derivadas da explotación, a normativa tributaria atribúelle a consideración de empresario agrario ou cultivador directo.

O contrato de parzaría é aquel en virtude do que o propietario dun predio ou explotación cede temporalmente seu uso e goce, ou o dalgún dos seus aproveitamentos, así como o dos elementos de explotación, gañado, maquinaria ou capital circulante convindo co cesionario parceiro en repartirse os produtos por partes alícuotas en proporción ás súas respectivas achegas.

Tanto o cedente como o parceiro son agricultores e perciben rendementos de actividades empresariais cando o cedente interveña na ordenación de medios de produción e / ou de recursos humanos. En caso contrario, a súa cualificación será a de rendementos do capital inmobiliario, como rendas percibidas da titularidade dun ben inmoble.