Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Actividade 9: Procesos de transformación, elaboración ou manufactura de produtos naturais, vexetais ou animais, que requiran a alta nun epígrafe correspondente a actividades industriais nas tarifas do IAE e realícense polos titulares das explotacións das que se obteñan directamente ditos produtos naturais

Para os efectos de delimitar o ámbito obxectivo desta actividade, deberá terse en conta que non se consideran como tales procesos de transformación, elaboración ou manufactura de produtos naturais os actos de mera conservación dos bens, tales como a pasteurización, refrixeración, conxelación, secado, clasificación, limpeza, embalaxe ou acondicionamento, escascado, descortizado, feito estelas, torado, desinfección ou desinsectación. Tampouco ten a consideración de proceso de transformación, a simple obtención de materias primas agropecuarias que non requiran o sacrificio do gañado.

En todos eses supostos, a única actividade que terá que declararse, será a agrícola ou gandeira, sinalada coas claves 1 ou 3, ou a forestal, sinalada coa clave 2, de que se obteñan os correspondentes produtos.

Os procesos de transformación, elaboración ou manufactura de produtos naturais incluídos no método de estimación obxectiva requiren que os mesmos realícense exclusivamente sobre os produtos naturais, vexetais ou animais, obtidos polos titulares das explotacións de que se obteñan. No suposto de que se transformen, elaboren ou manufacturen produtos adquiridos a terceiros, a devandita actividade non se encontra incluída no método de estimación obxectiva.

Cando se trate de transformación de produtos forestais non son deducibles amortizacións para determinar o rendemento neto previo da actividade e tampouco resulta aplicable ningún outro índice corrector distinto ao específico das actividades forestais para determinar o rendemento neto de módulos.