Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Actividade 3: Gandaría independente clasificada na división 0 do IAE

O concepto de gandaría independente recóllese nos apartados Un e Dous da Regra 3ª da Instrución para a aplicación das tarifas da División 0 do IAE, aprobadas polo Real decreto Lexislativo 1259/1991, do 2 de agosto (BOE do 6 de agosto), a teor dos cales, teñen a consideración de actividades de gandaría independente, as que teñan por obxecto a explotación dun conxunto de cabezas de gañado que se encontre comprendido nalgún dos seguintes casos:

 1. Que paste ou aliméntese fundamentalmente en terras que non sexan explotadas agrícolas ou forestalmente polo dono do gañado.

  Con esta finalidade entenderase, en todo caso, que as terras están explotadas polo dono do gañado cando concorra algunha das circunstancias seguintes:

  • Que o dono do gañado sexa o titular catastral ou propietario da terra.

  • Cando realice pola súa conta a calquera título  actividades tales como abonado de pastos, segas, henificación, empacado, barbeito, recolleita, podas, ramoneo, aproveitamento a dente, etc., necesarias para a obtención dos feos, pallas ou pensos con que se alimenta fundamentalmente o gando.

 2. O estabulado fóra das propiedades rústicas , non considerandose como tal, o gando que sexa alimentado fundamentalmente con produtos obtidos en explotacións agrícolas ou forestais do seu dono, aínda cando as instalacións pecuarias se encontren situadas fóra das terras.

 3. O transhumante ou trasterminante, non considerandose como tal, o gando que se alimente fundamentalmente con pastos, silos, feos ou pensos obtidos en terras explotadas polo dono do gañado.

 4. O gando que se alimente fundamentalmente con pensos non producidos no predio en que se críe.

  Con esta finalidade, enténdese que o gando aliméntase fundamentalmente con pensos non producidos no predio en que se críe, cando a proporción destes sexa superior ao 50 por 100 do consumo total de pensos, expresado en quilogramos.

Sectores diferenciados dentro da actividade de gandaría independente

Non obstante, a consideración da gandaría independente como unha única actividade para os efectos do método de estimación obxectiva, para a aplicación dos índices de rendemento neto é preciso distinguir entre os ingresos procedentes, ou imputables aos mesmos, dos seguintes tipos de explotacións ou sectores diferenciados:

 • Porcino de carne, bovino de carne, ovino de carne, cabrún de carne, avicultura e cunicultura.

 • Porcino de cría, bovino de cría, ovino de leite, cabrún de leite e apicultura.

 • Bovino de leite.

 • Outras actividades gandeiras non comprendidas expresamente noutros apartados.