Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Actividade 6: Outros traballos, servizos e actividades accesorias realizados por titulares de actividades forestais, que estean excluídos ou non incluídos no réxime especial da agricultura, gandaría e pesca do IVE (REAGP)

Cada unha destas actividades, que se configuran como independentes para os efectos da aplicación do método de estimación obxectiva, inclúe os seguintes ámbitos ou sectores:

Traballos e servizos accesorios prestados por agricultores, gandeiros ou titulares de actividades forestais que estean excluídos do REAGP

Teñen esta consideración, os realizados por agricultores, gandeiros ou titulares de actividades forestais a terceiros cos medios que ordinariamente utilizan nas súas propias explotacións. Como exemplos poden citarse, entre outros, os seguintes:

  • Os labores de plantación, sementeira, cultivo, recolleita e transporte.

  • A embalaxe e acondicionamento dos produtos, incluído o seu secado, limpeza, escascado, torado, ensilado, almacenaxe e desinfección.

  • A asistencia técnica.

  • O arrendamento dos útiles, maquinaria e instalacións normalmente utilizados para a realización das súas actividades agrícolas ou gandeiras.

  • A eliminación de plantas e animais daniños, e a fumigación de plantacións e terreos.

  • A explotación de instalacións de rega ou drenaxe.

  • A corta, entresaca, feito estelas e descortizado de árbores, a limpeza dos bosques e demais servizos complementarios da silvicultura de carácter análogo.

O requisito de accesoriedad determinante da inclusión dos mesmos no método de estimación obxectiva está condicionado a que o importe obtido pola realización dos devanditos traballos ou servizos, conxuntamente co das actividades accesorias que a continuación coméntanse, sexa inferior ao correspondente ás actividades agrícolas, gandeiras e forestais principais.

En caso contrario, ao faltar o requisito de accesoriedad, non se consideran os devanditos traballos e servizos incluídos no método de estimación obxectiva.

A exclusión dos traballos e servizos accesorios do REAGP prodúcese naqueles supostos en que a facturación polo conxunto dos realizados no exercicio anterior (2021), incluídos os ingresos polos servizos de cría, garda e engorde de gañado, superase o 20 por 100 do volume total de operacións da explotación agrícola, gandeira ou forestal principal.

Se no exercicio 2021  o volume de operacións dos traballos e servizos accesorios non excedeu do 20 por 100 do volume total de operacións da actividade principal, os ingresos derivados da realización dos citados traballos e servizos non constitúen obxecto das actividades numeradas coas claves 5 e 6, senón que se incluirán como un servizo diferenciado máis da actividade agrícola ou gandeira (clave 1) ou forestal (clave 2) desenvolvida.

Actividades accesorias realizadas por agricultores, gandeiros ou titulares de actividades forestais non incluídas no REAGP

Teñen a devandita consideración, o agroturismo, a artesanía, a caza e pesca, así como outras actividades recreativas e de lecer en que o agricultor, gandeiro ou titular da actividade forestal participe como monitor, guía ou experto.

Se as citadas actividades teñen o carácter de accesorias á actividade principal no sentido comentado anteriormente, ao non estar as mesmas incluídas no réxime especial da agricultura, gandaría e pesca do IVE, declararanse sempre e en todo caso nas claves de actividade números 5  ou 6, segundo corresponda.