Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

b) Índices de rendemento neto aplicables aos produtos ou servizos derivados de actividades agrícolas, gandeiras e forestais en estimación obxectiva

Normativa: Orde  HFP/1335/2021, do 1 de decembro (BOE  do 2 de decembro)

Importante: o cadro seguinte inclúe os índices de rendemento neto aplicables en 2022 coas modificacións establecidas na  Orde HFP/405/2023, de 18 de, pola que se reducen para o período impositivo 2022 os índices de rendemento neto e modifícanse os índices correctores por pensos adquiridos a terceiros e por cultivos en terras de regadío que utilicen, para tal fin, enerxía eléctrica aplicables no método de estimación obxectiva do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas para as actividades agrícolas e gandeiras afectadas por diversas circunstancias excepcionais (BOE do 25 de abril).

Ver o Anexo da redución dos índices de rendemento neto aplicables en 2022 ás actividades agrícolas e gandeiras por circunstancias excepcionais agrupados por Comunidades Autónomas, Provincias, ámbitos territoriais e actividades que figura no apartado "Apéndice" deste Capítulo.

Código produtoTipos de produtos ou servizos que comprendeÍndice de rendemento neto
1 Gañado porcino de carne

Produtos naturais: 0,13 (*)

Procesos de transformación: 0,23

(*) Redúcese a 0,09 o índice de rendemento neto dos seguintes produtos naturais pola Orde  HFP/1335/2021:

 • Avicultura
 • Bovino de carne
 • Cunicultura
 • Porcino de carne
 • Ovino e cabrún de carne
2 Remolacha azucreira
3 Gando bovino de carne, ovino de carne, cabrún de carne, avicultura e cunicultura
4 Actividades forestais cun "período medio de curta" superior a 30 anos
5 Gando bovino de leite

Produtos naturais: 0,14 (*)

Procesos de transformación: 0,24

(*) Os índices de rendemento neto que se indican foron obxecto de redución pola Orde  HFP/1335/2021.

6 Cereais, cítricos, froitos secos, produtos hortícolas, pataca, leguminosas, uva para viño de mesa sen denominación de orixe, produtos da oliveira, fungos para o consumo humano e tabaco

Produtos naturais: 0,26 (*)

Procesos de transformación: 0,36

(*) Redúcese  o índice de rendemento neto dos seguintes produtos naturais pola Orde  HFP/1335/2021:

 •       Cereais: 0,18
 •       Leguminosas 0,18
 •       Froitos secos: Castaña: 0,18
 •       Froitos secos: Almendra: 0,13
 •       Produtos da oliveira: 0,13
 •       Apicultura: 0,13
 •       Bovino de cría: 0,18
 •       Porcino de cría: 0,18
 •       Ovino e cabrún de leite: 0,18
7 Gañado porcino de cría, bovino de cría, ovino de leite, cabrún de leite e apicultura
8 Actividades forestais cun "período medio de curto" igual ou inferior a 30 anos
9 Uva de mesa, uva para viño de mesa con denominación de orixe, oleaxinosas, arroz e flores e plantas ornamentais

Produtos naturais: 0,32(*)

Procesos de transformación: 0,42

(*) Redúcese a 0,22 o índice de rendemento neto dos seguintes produtos naturais pola Orde  HFP/1335/2021:

 • Oleaxinosas
 • Equino
10 Outras especies gandeiras non comprendidas expresamente noutros códigos
11 Actividade forestal dedicada á extracción de resina
12 Raíces (agás remolacha azucreira), tubérculos, forraxes, algodón, froitos non cítricos e outros produtos agrícolas non comprendidos expresamente noutros códigos

Produtos naturais: 0,37(*)

Procesos de transformación: 0,47

(*) Redúcese a 0,26 o índice de rendemento neto dos seguintes produtos naturais pola Orde  HFP/1335/2021: 

Froitos non cítricos: Albaricoque, pexego e nectarina

13 Plantas téxtiles

Produtos naturais: 0,42

Procesos de transformación: 0,52

14 Actividades accesorias realizadas por agricultores, gandeiros ou titulares de explotacións forestais Índice de rendemento neto: 0,42
15 Outros traballos e servizos accesorios realizados por agricultores, gandeiros ou titulares de explotacións forestais Índice de rendemento neto: 0,56
16 Servizos de cría, garda e engorde de calquera tipo de gañado Índice de rendemento neto: 0,37

Nota aclaratoria: os índices de rendemento neto correspondentes á rúbrica "Procesos de transformación" soamente aplicaranse na actividade identificada coa clave 9, "Procesos de transformación, elaboración ou manufactura de produtos naturais, vexetais ou animais, que requiran a alta nun epígrafe correspondente a actividades industriais nas tarifas do IAE e realícense polos titulares das explotacións das que se obteñan directamente ditos produtos naturais".