Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

a) Ingresos íntegros e índices de rendemento neto

En xeral

Para o cálculo do rendemento neto previo hai que ter en conta os ingresos obtidos por produtos ou servizos derivados de actividades agrícolas, gandeiras e forestais e os “índices de rendemento neto” aplicables a cada un eles.

Para iso dentro de cada actividade agrícola, gandeira e forestal que teña a consideración de independente, os ingresos íntegros procedentes de cada un dos tipos de produtos obtidos, ou de servizos prestados, consignaranse  no apartado D3 da declaración no recadro que corresponda das numeradas do 1 ao 16 conforme á relación contida no  cadro  que se reproduce no seu apartado específico.

Aos devanditos ingresos se lles aplicará o “índice de rendemento neto” que en cada caso corresponda. Para o exercicio 2022  os índices de rendemento neto aplicables son os que figuran na relación contida no  cadro  que  figura neste  capítulo e que reproducen os aprobados no Anexo I e na disposición adicional segunda da Orde  HFP/1335/2021, do 1 de decembro (BOE  do 2 de decembro).

Redución do rendemento por circunstancias excepcionais

Normativa: Art 37.4.1º e 2º Regulamento  IRPF. Véxase tamén Anexo III Orde  HFP/1335/2021, do 1 de decembro (BOE  do 2 de decembro)

Non obstante, nos supostos en que a ministra de Facenda  (actualmente ministra de Facenda e Función Pública)  autorizase a redución dos devanditos índices para un sector ou zona xeográfica determinada, por haberse visto afectado o desenvolvemento das actividades agrícolas ou gandeiras por incendios, inundacións ou outras circunstancias excepcionais, aplicaranse os índices de rendemento neto que se aproben nas Ordes ministeriais publicadas para tal fin.

Con esta finalidade teñase en conta que o artigo 95 do   Real Decreto-lei 20/2022, do 27 de decembro, de medidas de resposta ás consecuencias económicas e sociais da Guerra de Ucraína e de apoio á reconstrución da illa da Palma e a outras situacións de vulnerabilidade prevé a posibilidade de autorizar a redución de índices para  as explotacións e actividades agrarias en que se producisen danos como consecuencia directa dos incendios forestais que tiveron lugar nas Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Illes Balears, Canarias, Castilla y León, Castela-A Mancha, Cataluña, Comunidade Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Rexión de Murcia, Comunidade Foral de Navarra, País Vasco e La Rioja, durante os meses de xuño, xullo e agosto de 2022, e que se relacionan no Anexo do Acordo do Consello de ministros, do 23 de agosto de 2022.

Así mesmo, cando o desenvolvemento das actividades vísese afectado por incendios, inundacións, afundimentos ou grandes avarías no equipo industrial, que supoñan alteracións graves no desenvolvemento da actividade, os interesados poderán solicitar a redución dos signos, índices ou módulos aplicables na Administración ou Delegación da Axencia Tributaria correspondente ao seu domicilio fiscal, no prazo de 30 días contado desde a data en que se produzan, achegando as probas que consideren oportunas e facendo mención, se é o caso, das indemnizacións a percibir por razón de tales alteracións.

Acreditada a efectividade das devanditas alteracións, poderase autorizar a redución dos signos, índices ou módulos que proceda.