Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Fase 2ª: Determinación do rendemento neto minorado

Normativa :  Véxanse Anexo I e  instrución 2.2 do citado Anexo I Orde  HFP/1335/2021, do 1 de decembro (BOE  do 2 de decembro)

A determinación do rendemento neto minorado é o resultado de deducir do rendemento neto previo determinado na fase 1ª anterior os importes que correspondan polos conceptos que a continuación coméntanse:

  1. Redución por adquisición de gasóleo agrícola: 35 por 100
  2. Redución por adquisición de fertilizantes: 15 por 100
  3. Amortización do inmobilizado material e inmaterial (agás actividades forestais)