Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Redución por adquisición de gasóleo agrícola: 35 por 100

Atención: esta redución constitúe unha medida excepcional que poderá ser aplicada polos titulares de actividades agrícolas e gandeiras en estimación obxectiva nos exercicios 2022 e 2023 para paliar o efecto producido polo incremento do prezo dos insumos de explotación nas actividades agrícolas e gandeiras.

Normativa: Disposición adicional sétima Orde HFP/1172/2022, do 29 de novembro (BOE do  1 de decembro)

Porcentaxe de redución:

35 por 100 do prezo de adquisición do gasóleo agrícola necesario para o desenvolvemento das actividades  agrícolas e gandeiras.

Requisitos para aplicar a redución:

  • Que se trate de adquisicións de gasóleo agrícola  efectuadas no exercicio 2022 e documentadas en facturas emitidas no propio exercicio.

  • Que o devandito prezo apareza debidamente documentado nas facturas expedidas con motivo da súa adquisición.

  • Que as devanditas facturas cumpran os requisitos previstos no artigo 6.1 do Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación, aprobado por Real decreto 1619/2012, do 30 de novembro.

    Véxase os requisitos que toda factura e as súas copias deben conter de acordo co que se dispón no artigo 6.1 do Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación, no capítulo 10 do manual práctico IVE 2022 ("Obrigas formais dos suxeitos pasivos do IVE: Facturas e Libros Rexistro", no apartado "Obrigas en materia de facturación".