Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Concepto e ámbito de aplicación

Normativa: Art. 92.1 e 2 Lei IRPF

As cantidades percibidas directamente polo contribuínte pola cesión do dereito á explotación da súa imaxe ou do consentimento ou autorización para a súa utilización teñen a consideración de rendementos do capital mobiliario, tal e como se comentou no Capítulo 5, incluso cando as devanditas cantidades sexan satisfeitas pola persoa ou entidade á que o contribuínte presta os seus servizos.

Porén, cando as devanditas retribucións se perciban por persoas ou sociedades cesionarias do dereito á explotación da imaxe ou do consentimento ou autorización para a súa utilización, xorde o réxime especial de imputación de rendas pola cesión do dereito de imaxe en cuxa virtude o cedente de tales dereitos debe imputar as rendas na parte xeral da súa base impoñible do IRPF.

Para que resulte aplicable o réxime especial de imputación de rendas pola cesión de dereitos de imaxe, deben cumprirse todas e cada unha das seguintes circunstancias:

  1. Que o contribuínte titular do dereito de imaxe cedese o dereito á explotación da súa imaxe ou consentise ou autorizado a súa utilización a outra persoa ou entidade, residente ou non residente, denominada primeira cesionaria.

    Con esta finalidade, resulta indiferente que a cesión, consentimento ou autorización, tivese lugar cando a persoa física non fose contribuínte polo IRPF.

  2. Que o contribuínte preste os seus servizos a unha persoa ou entidade, residente ou non residente, no ámbito dunha relación laboral.

  3. Que a persoa ou entidade coa que o contribuínte manteña a relación laboral, ou calquera outra persoa ou entidade vinculada con elas nos termos do artigo 18 da LIS, obtivese, mediante actos concertados con persoas ou entidades residentes ou non residentes, a cesión do dereito á explotación ou o consentimento ou autorización para a utilización da imaxe da persoa física, denominada segunda ou última cesionaria.

  4. Que os rendementos do traballo obtido no período impositivo polo contribuínte titular do dereito de imaxe sexan inferiores ao 85 por 100 da suma dos citados rendementos máis a total contraprestación a cargo da persoa ou entidade coa que o contribuínte mantén a relación laboral e que obtivo a cesión dos dereitos de imaxe.