Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Suposto especial: entidades residentes en países ou territorios cualificados como xurisdición non cooperativa

Normativa: Art. 91.12 Lei IRPF

Cando a entidade participada sexa residente nun país ou territorio cualificado como xurisdición non cooperativa, presumirase, agás proba en contrario, que se producen as seguintes circunstancias:

  1. Que a tributación da entidade non residente polas rendas obxecto de inclusión é inferior ao 75 por 100 do importe que correspondese a esas mesmas rendas aplicando as normas do Imposto sobre Sociedades españolas.

  2. Que a entidade é produtora das rendas enumeradas nas letras a), b), c), d), e), f) e g), h)  e i)  da rúbrica "Rendas obtidas de entidades que desenvolvan actividades económicas" dentro do apartado "Contido do réxime e momento da imputación ", polo que as mesmas deben entenderse como imputables.

  3. Que a renda obtida pola entidade participada é o 15 por 100 do valor de adquisición da participación.

Véxase ao respecto a definición de  xurisdición non cooperativa que recolle a disposición adicional primeira da Lei 36/2006, do 29 de novembro, de medidas para a prevención da fraude fiscal e que se comenta na "Relación de países e territorios de xurisdición non cooperativa" dentro do  apartado dedicado á  "Imputación de rendas por socios ou partícipes de institucións de investimento colectivo constituídas en países ou territorios cualificados como de xurisdición non cooperativa" neste Capítulo.

Con esta finalidade, teñase en conta que recentemente foi aprobada Orde HFP/115/2023, do 9 de febreiro, pola que se determinan os países e territorios, así como os réximes fiscais prexudiciais, que teñen a consideración de xurisdicións non cooperativas (BOE do 10 de febreiro). A devandita orde que actualiza a lista de países e territorios que figuraba no Real decreto 1080/1991, do 5 de xullo, será de aplicación aos tributos sen período impositivo reportados a partir da súa entrada en vigor e aos demais tributos cuxo período impositivo se inicie desde ese momento.