Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Concepto e requisitos da imputación de rendas inmobiliarias

Concepto

Teñen a consideración de rendas inmobiliarias imputadas aquelas rendas que o contribuínte debe incluír na súa base impoñible por ser propietario ou titular dun dereito real de gozo sobre bens inmobles que reúnen os requisitos que se enumeran a continuación.

Tamén xera rendas inmobiliarias imputadas a titularidade dun dereito real de aproveitamento por quenda sobre bens inmobles urbanos, nos termos que, así mesmo, máis adiante coméntanse.

En ambos os dous casos, debe tratarse de inmobles que non xeren rendementos do capital nin estean afectos a actividades económicas.

Importante: a concesión do dereito de uso de prazas de aparcadoiro para residentes non xera a imputación de rendas inmobiliarias, ao non constituír a devandita concesión un dereito real.

Requisitos da imputación de rendas inmobiliarias

A imputación de rendas inmobiliarias está condicionada a que os inmobles de que as devanditas rendas presuntas derivan cumpran os seguintes requisitos:

 • Que se trate de bens inmobles urbanos cualificados como tales no artigo 7 do texto refundido da Lei do Catastro Inmobiliario, aprobado por Real decreto Lexislativo 1/2004, do 5 de marzo (BOE do 8 de marzo), non afectos a actividades económicas.

 • Que se trate de inmobles rústicos con construcións que non resulten indispensables para o desenvolvemento de explotacións agrícolas, gandeiras ou forestais, non afectos a actividades económicas.

  O  concepto de elementos patrimoniais afectos  a actividades económicas coméntase no Capítulo 6.

 • Que non xeren rendementos do capital . Os rendementos do capital poden derivar do arrendamento de bens inmobles, negocios ou minas ou da constitución ou cesión de dereitos ou facultades de uso ou gozo sobre bens inmobles.

  Os rendementos do capital  coméntanse no  Capítulo 4  (Rendementos do capital inmobiliario) e  Capítulo 5  (Rendementos de capital mobiliaria) deste manual

  Teñase en conta que os bens inmobles que non se encontren arrendados nin subarrendados, pero que estean destinados a sero (inmobles en expectativa de alugamento), xeran imputación de renda inmobiliaria. Sentenza do Tribunal Supremo do 25 de febreiro de 2021, recaída en recurso de casación núm. 1302/2020 (ROJ: STS 910/2021).

  A diferenza do anterior, cando o inmoble se encontra afecto ao desenvolvemento da  actividade económica de arrendamento de forma exclusiva, non existirá obriga de imputar rendas inmobiliarias, aínda que parte do período impositivo o inmoble non se encontre arrendado, pero si en expectativa de alugamento.

 • Que non constitúan a vivenda habitual do contribuínte . Con esta finalidade, enténdense que forman parte da vivenda habitual do contribuínte as prazas de garaxe adquiridas conxuntamente co inmoble ata un máximo de dous.

  Tampouco procede a imputación de rendas inmobiliarias previstas no artigo 85 da Lei do IRPF pola vivenda familiar (de que sexa propietarios ambos os dous esposos ao 50 por 100), cando en caso de separación, a nulidade e o divorcio, o seu uso, de acordo co artigo 96 do Código Civil, atribúase pola autoridade xudicial ao ex cónxuxe e, se é o caso, aos fillos en cuxa compañía queden, aínda que esta non constitúa a vivenda habitual do outro proxenitor.

 • Que non se trate de solo non edificado, inmobles en construción nin de inmobles que, por razóns urbanísticas, non sexan susceptibles de uso.

  No caso dun inmoble baleiro ocupado ilegalmente por terceiros en contra da vontade do propietario, e unha vez iniciado un procedemento de desafiuzamento polo propietario do inmoble e sempre que a mesma quede debidamente acreditada, considérase que non procede a imputación de renda inmobiliaria desde o momento en que se iniciou o devandito procedemento, sen necesidade de esperar á súa resolución.

Lembre: o réxime de imputación de rendas non ten en conta a utilización efectiva da segunda vivenda senón a súa dispoñibilidade a favor do seu titular, limitando a Lei do IRPF os casos en que non procede a imputación de rendas inmobiliarias unicamente aos seguintes: afectación do inmoble a unha actividade económica, que o inmoble xere rendementos de capital, que se encontre en construción e que non sexa susceptible de uso por razóns urbanísticas.