Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

d) Extinción do réxime económico matrimonial de separación de bens

Estimarase que non existe ganancia ou perda patrimonial na extinción do réxime económico matrimonial de separación de bens, cando por imposición legal ou resolución xudicial prodúzanse compensacións, monetarias ou mediante a adxudicación de bens, por causa distinta da pensión compensatoria entre cónxuxes.

Con esta finalidade debe terse en conta que a pensión compensatoria é a definida no artigo 97 do Código Civil, como aquela pensión á que ten dereito o cónxuxe ao que a separación ou divorcio produza desequilibrio económico en relación coa posición do outro, que implique un empeoramento na súa situación anterior no matrimonio.

Estas compensacións non darán dereito a reducir a base impoñible do pagador nin constituirá renda para o perceptor.

Este suposto non poderá dar lugar, en ningún caso, á actualización dos valores dos bens ou dereitos adxudicados.