Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

a) Reducións do capital social

Ningunha das modalidades de redución do capital social, orixina, de forma inmediata, unha ganancia ou perda patrimonial derivada da devandita operación, senón que esta xerarase cando se transmitan os valores ou participacións afectadas pola redución do capital social, producindose como consecuencia un adiamento na tributación destas rendas.

De acordo co que se dispón nos artigos 317 e seguintes do texto refundido da Lei de Sociedades de Capital, aprobado por Real decreto Lexislativo 1/2010, do 2 de xullo (BOE do 3 de xullo), que derroga, con efectos do 1 de setembro de 2010, o texto refundido da Lei de Sociedades Anónimas, a redución do capital pode ter por finalidade a devolución de achegas, a condonación de dividendos pasivos, a constitución ou o incremento da reserva legal ou de reservas voluntarias ou o restablecemento do equilibrio entre o capital e o patrimonio da sociedade diminuída por consecuencia de perdas. A redución poderá realizarse mediante a diminución do valor nominal das accións, a súa amortización ou a súa agrupación para trocaras.

Non obstante, nos supostos de redución de capital con devolución de achegas aos socios poden producirse efectos fiscais inmediatos, xa que o importe da devolución de achegas, ou o valor normal de mercado dos bens ou dereitos percibidos, se se reciben en especie, minorará o valor de adquisición dos valores ou participacións afectadas (tendo en conta que se consideran afectados os adquiridos en primeiro lugar) ata a súa anulación. O exceso que puidese resultar, tributará como rendemento do capital mobiliario na forma prevista para a distribución da prima de emisión.

Se a redución de capital procede de beneficios non distribuídos, a totalidade das cantidades percibidas tributarán como dividendos. Con esta finalidade, considerarase que as reducións de capital, calquera que sexa a súa finalidade, afectan en primeiro lugar á parte do capital social que non proveña de beneficios non distribuídos, ata a súa anulación

O tratamento fiscal aplicable nos supostos de redución de capital e distribución da prima de emisión efectuada con posterioridade ao 23 de setembro de 2010 por sociedades de investimento de capital variable  (SICAV), coméntase no  Capítulo 5  deste manual.

Tamén poden producirse efectos fiscais inmediatos no caso de redución de capital que teña por finalidade a devolución de achegas e non proceda de beneficios non distribuídos, correspondente a valores non admitidos a negociación nalgún dos mercados regulados de valores definidos na Directiva 2014/65/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de maio de 2014, relativa aos mercados de instrumentos financeiros, e representativos da participación en fondos propios de sociedades ou entidades.

Sinalar que aínda que o artigo 33.3 Lei IRPF refírese á  Directiva 2004/39/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de abril de 2004, relativa aos mercados de instrumentos financeiros, a devandita directiva foi derrogada, con efectos do 3 de xaneiro de 2017, pola Directiva 2014/65/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de maio de 2014, relativa aos mercados de instrumentos financeiros. Esta, no seu artigo 94 dispón que as referencias á Directiva 2004/39/CE entenderanse feitas á Directiva 2014/65/UE.

Neste caso o artigo 33.3 da Lei do IRPF considera rendemento do capital mobiliario o importe obtido ou o valor de mercado dos bens recibidos, ata o límite da diferenza positiva entre o valor da participación segundo os fondos propios correspondentes ao último exercicio cerrado con anterioridade á data de redución de capital e o valor de adquisición do título. Agora ben, o exceso sobre este límite minorará o valor de adquisición das accións ou participacións ata anularo e se o percibido supera tamén o importe do valor de adquisición, o novo exceso, tributará como rendementos do capital mobiliario.

Os rendementos de capital mobiliario no caso de  distribución da prima de emisión e de redución de capital con devolución de achegas  que non proceda de beneficios non distribuídos, correspondente a valores non admitidos a negociación, coméntanse no  Capítulo 5 deste manual, dentro do apartado "Rendementos obtidos pola participación en fondos propios de calquera tipo de entidade".

Regras aplicables ás accións afectadas por redución do capital social.

Normativa: Art. 33.3 e disposición adicional oitava Lei IRPF

Para os efectos de determinar o importe da futura ganancia ou perda patrimonial, a Lei do IRPF  incorpora regras precisas con obxecto de identificar os valores ou participacións afectadas pola redución de capital e as repercusións fiscais que esta orixina nos valores de adquisición e no de transmisión dos valores ou participacións non admitidos a negociación que se transmitan con posterioridade á redución do capital.

  • Se a redución do capital social, calquera que sexa a súa finalidade, instruméntase mediante a amortización dos valores ou participacións, consideraranse amortizadas as accións adquiridas en primeiro lugar, e o seu valor de adquisición distribuirase proporcionalmente entre os restantes valores homoxéneos que permanezan no patrimonio do contribuínte.

  • Cando a redución do capital social se efectúe por outros medios como, por exemplo, reducindo o valor nominal das accións e non afecte por igual a todos os valores ou participacións en circulación do contribuínte, entenderase referida ás adquiridas en primeiro lugar.

    En caso contrario, a redución de capital entenderase producida en cada unha das accións ou participacións en que se efectuase.

  • Cando se transmitan valores ou participacións non admitidas a negociación con posterioridade a unha redución de capital instrumentada mediante unha diminución do valor nominal que non afecte por igual a todos os valores ou participacións, considerarase como valor de transmisión o que correspondería en función do valor nominal que resulte da aplicación do previsto no parágrafo anterior. No caso de que o contribuínte non transmitise a totalidade dos seus valores ou participacións, a diferenza positiva entre o valor de transmisión correspondente ao valor nominal dos valores ou participacións efectivamente transmitidos e o valor de transmisión, minorarase do valor de adquisición dos restantes valores ou participacións homoxéneas ata a súa anulación. O exceso que puidese resultar tributará como ganancia patrimonial.