Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

c) Transmisións lucrativas "inter vivo" (doazóns) de empresas ou participacións

Este suposto refírese ás doazóns en favor do cónxuxe, descendentes ou adoptados, de empresas individuais ou de participacións en entidades do doador ás que sexa de aplicación a redución do 95 por 100 contemplada no apartado 6 do artigo 20 da Lei 29/1987, do 18 de decembro, do Imposto sobre Sucesións e Doazóns (BOE do 19 de decembro).

O artigo 20.6 da Lei 29/1987, do 18 de decembro, do Imposto sobre Sucesións e Doazóns, dispón :

6. Nos casos de transmisión de participacións "ínter vivos", en favor do cónxuxe, descendentes ou adoptados, dunha empresa individual, un negocio profesional ou de participacións en entidades do doador aos que sexa de aplicación a exención regulada no apartado oitavo do artigo 4 da Lei 19/1991, do 6 de xuño, do Imposto sobre o Patrimonio, aplicarase unha redución na base impoñible para determinar a liquidable do 95 por 100 do valor de adquisición, sempre que concorran as condicións seguintes:

a) Que o doador tivese sesenta e cinco ou máis anos ou encontrásese en situación de incapacidade permanente, en grao de absoluta ou gran invalidez.

b) Que, se o doador viñer exercendo funcións de enderezo, deixase de exercer e de percibir remuneracións polo exercicio das devanditas funcións desde o momento da transmisión.

Con esta finalidade, non se entenderá comprendida entre as funcións de enderezo a mera pertenza ao Consello de administración da sociedade.

c) No referente ao donatario , deberá manter o adquirido e ter dereito á exención no Imposto sobre o Patrimonio durante os dez anos seguintes á data da escritura pública de doazón, non sendo que falecese dentro deste prazo.

Así mesmo, o donatario non poderá realizar actos de disposición e operacións societarias que, directa ou indirectamente, poidan dar lugar a unha minoración substancial do valor da adquisición. A devandita obriga tamén resultará de aplicación nos casos de adquisicións "mortis causa" a que se refire a letra c) do apartado 2 deste artigo.

No caso de non cumprirse os requisitos a que se refire o presente apartado, deberá pagarse a parte do imposto que se deixar de ingresar como consecuencia da redución practicada e os xuros de mora."

Con respecto ao artigo 4.8 da Lei 19/1991, do 6 de xuño, do Imposto sobre o Patrimonio ao que alude o artigo 26.6 transcrito véxase  o apartado "Patrimonio empresarial e profesional" das exencións  xerais do artigo 4 da citada Lei, dentro do  capítulo 2  do manual práctico do Imposto sobre o Patrimonio 2022.

Tratandose de elementos patrimoniais que se afecten polo contribuínte á actividade económica con posterioridade á súa adquisición deberán estar afectos ininterrompidamente durante, polo menos, os cinco anos anteriores á data da transmisión.

Nestas adquisicións, o donatario subrogarase na posición do doador respecto dos valores e datas de adquisición dos devanditos bens (Art. 36 Lei IRPF ).