Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Réxime especial de adiamento da tributación

Normativa: Arts. 37.3 Lei IRPF e 81 LIS

Requisitos

O réxime especial de adiamento fiscal previsto  nos artigos 76 a 89 do Capítulo VII do Título VII da LIS, resulta aplicable aos contribuíntes do IRPF que sexan os socios nas operacións de fusión e escisión sempre que se cumpran os requisitos:

 • Que sexan residentes en territorio español ou no dalgún outro Estado membro da Unión Europea ou no de calquera outro Estado sempre que, neste último caso, os valores sexan representativos do capital social dunha entidade residente en territorio español.

 • Que nas operacións non interviñesen entidades domiciliadas ou establecidas en países ou territorios cualificados como paraísos fiscais ou que as rendas se obteñan a través deles .

Valoración de activos recibidos

Cando se cumpran os requisitos anteriores non se integrarán na base impoñible do contribuínte as ganancias de patrimonio que se poñan de manifesto con ocasión da atribución aos socios das sociedades fusionadas ou escindidas de accións ou participacións da entidade adquirente.

A valoración e antigüidade das accións recibidas en virtude das operacións de fusión e escisión, deberá efectuarse, para os efectos de futuras transmisións, polo valor de adquisición e antigüidade das accións entregadas. A devandita valoración aumentarase ou diminuirá no importe da compensación complementaria en diñeiro entregado ou recibido.

Cando o socio teña a consideración de entidade en réxime de atribución de rendas, non se integrará na base impoñible das persoas ou entidades que sexan socios, herdeiros, comuneiros ou partícipes no devandito socio, a ganancia xerada con ocasión da devandita atribución de valores, sempre que á operación lle sexa de aplicación o réxime fiscal establecido Capítulo VII do Título VII da LIS ou realícese ao abeiro da Directiva 2009/133/CE do Consello, do 19 de outubro, relativa ao réxime fiscal común aplicable ás fusións, escisións, escisións parciais, achegas de activos e troco de valores realizados entre sociedades de diferentes Estados membros e ao traslado do domicilio social dunha SE ou unha SCE dun Estado membro a outro, e os valores recibidos polo socio conserven a mesma valoración fiscal que tiñan trocádosos.

Importante : non se aplicará o réxime especial de adiamento fiscal cando a operación realizada teña como principal obxectivo a fraude ou a evasión fiscal. En particular, o réxime non se aplicará cando a operación non se efectúe por motivos económicos válidos, tales como a reestruturación ou a racionalización das actividades das entidades que participan na operación, senón coa mera finalidade de conseguir unha vantaxe fiscal.

Perda da condición de residente en territorio español

Normativa: Art. 81.3  LIS

 • Imputación Temporal

  No caso de que o socio que aplicou o réxime especial de adiamento fiscal perda a condición de residente en territorio español, integrarase na base impoñible do IRPF do último período impositivo que deba declararse por este imposto, a diferenza entre o valor de mercado das accións ou participacións recibidas e o valor deste calculado conforme ao indicado antes (isto é, polo valor de adquisición e antigüidade das accións entregadas), non sendo que as accións ou participacións queden afectos a un establecemento permanente situado en territorio español.

 • Adiamento do pagamento da débeda por cambio de residencia a outros Estados da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo

  Non obstante, o pagamento da débeda tributaria resultante, cando o socio adquira a residencia nun Estado membro da Unión Europea, ou do Espazo Económico Europeo co que exista un efectivo intercambio de información tributaria nos termos previstos no apartado 2 da Disposición adicional primeira da Lei 36/2006, do 29 de novembro, de mediGeneral Tribudas para a prevención da fraude fiscal, será adiado pola Administración tributaria a solicitude do contribuínte ata agora da transmisión a terceiros das accións ou participacións afectadas, resultando de aplicación o que se dispón na  LGT e a súa normativa de desenvolvemento, no referente á devindicación de xuros de mora e á constitución de garantías para o devandito adiamento.

  En relación á  LGT véxase a Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria.

 • Recuperación da condición de residente en territorio español

  Se o obrigado tributario adquirise de novo a condición de contribuínte do IRPF sen transmitir a titularidade das accións ou participacións, poderá solicitar a rectificación da autoliquidación ao obxecto de obter a devolución das cantidades ingresadas correspondentes a estas ganancias patrimoniais. A solicitude de rectificación poderá presentarse a partir da finalización do prazo de declaración correspondente ao primeiro período impositivo en que deba presentarse unha autoliquidación do IRPF.

Obriga de comunicar

A realización de operacións de fusión e escisión ás que resulta de aplicación o réxime especial de adiamento fiscal previsto na  LIS debe ser obxecto de comunicación á Administración tributaria pola entidade adquirente das operacións. Non obstante, se a entidade adquirente non é residente en territorio español, a devandita comunicación realizarase pola entidade transmitente. E se nin a entidade adquirente nin a transmitente son residente en territorio español, serán os socios, sempre que sexan residentes en territorio español os que deben presentar a comunicación.