Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Réxime xeral

Norma específica de valoración

Cando se producen as operacións de fusión dunha ou máis entidades con outra xa existente (fusión por absorción) ou de dous ou máis entidades dando lugar a unha entidade nova (fusión nunha nova sociedade), así como nas operacións de escisión (total ou parcial) dunha entidade, os socios das sociedades fusionadas ou absorbidas, entregan as súas accións e reciben a cambio outras accións das sociedades adquirentes do patrimonio social daquelas . Iso dá lugar a unha alteración na composición do patrimonio dos socios que pode traducirse nunha ganancia ou perda patrimonial. A devandita ganancia ou perda patrimonial computarase pola diferenza entre:

  • Valor de adquisición dos títulos, dereitos ou valores representativos da participación do socio , e

  • Valor de mercado dos títulos, numerario ou dereitos recibidos ou o valor de mercado dos entregados .

Participacións societarias adquiridas antes do 31 de decembro de 1994

Neste suposto, se se obtén unha ganancia patrimonial, deberá distinguirse a parte da ganancia patrimonial que se xerase con anterioridade a 20 de xaneiro de 2006 (única sobre a que resultan aplicables os coeficientes redutores ou de abatemento) da xerada con posterioridade á devandita data sobre a que non resultan aplicables os coeficientes redutores ou de abatemento.

A determinación da ganancia patrimonial xerada con anterioridade a 20 de xaneiro de 2006 e a aplicación, se é o caso, dos  coeficientes redutores  efectuarase de acordo coas regras de distribución comentadas no apartado "Determinación do importe das ganancias ou perdas patrimoniais: normas xerais", deste mesmo Capítulo.