Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

13. Incorporacións de bens ou dereitos que non deriven dunha transmisión

Normativa: Art. 37. 1. l) Lei  IRPF

Nas incorporacións de bens ou dereitos que non deriven dunha transmisión, computarase como ganancia patrimonial o valor de mercado daqueles . O comentario máis detallado deste suposto de ganancias e perdas  non derivadas da de transmisións de elementos patrimoniais  cónténse no epígrafe "Determinación do importe das ganancias ou perdas patrimoniais: normas xerais", deste mesmo Capítulo.