Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Suposto especial: pagamento de dividendos mediante a entrega de accións totalmente liberadas

É unha práctica habitual que as sociedades que cotizan en Bolsa substitúan o pagamento aos seus accionistas dun dividendo en efectivo por unha ampliación de capital mediante a emisión de accións novas totalmente liberadas con cargo a reservas procedentes de beneficios non distribuídos, outorgando aos seus accionistas os correspondentes dereitos de asignación gratuíta para a subscrición das mesmas.

Nestes casos os accionistas, titulares dos dereitos de asignación gratuíta poden subscribir as novas accións, ou ben transmitir os devanditos dereitos no mercado. No caso de que non se opte por ningunha destas dúas posibilidades, a sociedade acorda satisfacer os accionistas unha determinada compensación monetaria por cada dereito de asignación.

O tratamento fiscal aplicable aos socios persoas físicas que sexan contribuíntes do IRPF será o que se resume no seguinte cadro:

Opcións do accionista no “ scrip dividend ” (dividendo flexible)Tributación
A partir de 01-01-2017Ata 31-12-2016
Venda de dereitos de asignación gratuíta no mercado secundario. Ganancia patrimonial no exercicio en que se produce a transmisión, sometida a retención. O importe obtido reducía o valor de adquisición das accións cando se producía a transmisión destas . Se o importe obtido era maior que o valor de adquisición das accións o exceso considerábase ganancia patrimonial.
Entrega aos accionistas de accións liberadas totalmente. Non constitúe renda (*) Non constitúe renda (*)
Compensación polos dereitos de asignación non exercidos nin transmitidos. Dividendo: Rendemento do capital mobiliario sometido a retención. Dividendo: Rendemento do capital mobiliario sometido a retención.

(*) O valor de adquisición, tanto das accións liberadas coma das accións de que procedan, resultará de repartir o custo total entre en número de título.

Exemplo

Don M.P.Z. adquiriu o 3 de marzo de 2007 en bolsa 200 accións da sociedade RR por importe de 2000 euros (10 euros por acción) segundo a cotización das mesmas na devandita data.

O 5 de xaneiro de 2011 a sociedade RR anuncia que, para mellorar a súa política de pagamento de dividendos, acorda un aumento de capital social mediante a emisión de novas accións totalmente liberadas con cargo a reservas procedentes de beneficios non distribuídos, outorgando aos seus accionistas os correspondentes dereitos de asignación gratuíta.

Respecto daqueles titulares de dereitos de asignación gratuíta que non subscriban novas accións nin transmitan os mesmos a sociedade RR comprometíase a aboar 1,50 euros brutos por cada un deles .

Don M.P.Z. vendeu o 15 de xaneiro de 2011 todos os dereitos de asignación gratuíta que lle correspondían por 300 euros.

O 5 de maio de  2022  a sociedade RR leva a cabo unha nova ampliación e Don M.P.Z. vende todos os seus dereitos obtendo 400 euros.

O 7 de agosto Don M.P.Z. vende todas as accións por 2.200 euros.

Solución:

1. Venda de dereitos de subscrición 5-05-2022

Ganancia patrimonial derivadas de transmisións de dereitos de subscrición = 400

2. Venda das accións da sociedade RR o 07-08-2022

 1. Determinación do valor de adquisición das accións pola transmisión de dereitos de asignación gratuíta realizada con anterioridade a 1 de xaneiro de 2017.

  Nota: De acordo co previsto no artigo 306.2 do Texto Refundido da Lei de Sociedades de Capital, aprobado polo Real decreto Lexislativo 1/2010, do 2 de xullo (BOE do 3 de xullo), aos dereitos de asignación gratuíta das novas accións nos casos de aumento de capital con cargo a reservas resultaránlles aplicables as regras de transmisibilidad previstas no devandito precepto para os dereitos de subscrición preferente.

  En consecuencia, seguindo réxime fiscal establecido para os dereitos de subscrición preferente, e de acordo co previsto na disposición transitoria vixésimo novena da Lei do IRPF, dedúcese do valor polo que se adquiriron as accións o 3 de marzo de 2007 (2000 euros) o importe obtido pola venda de dereitos de asignación gratuíta realizada o 15 de xaneiro de 2011 (300 euros).

  Valor de adquisición = 2000

  Valor de dereitos de subscrición = 300

  Novo valor de adquisición (2000 - 300) = 1.700

  Valor de adquisición / acción (1.700 ÷ 200) = 8,50

 2. Determinación da ganancia ou perda patrimonial

  Valor de transmisión = 2.200

  Valor de adquisición = 1.700

  Ganancia patrimonial  (2.200-1.700) = 500

 3. Ganancia patrimonial derivada de transmisións de accións negociadas = 500