Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Transmisión de dereitos de subscrición

Os dereitos de subscrición preferente son dereitos que outorgan ao socio fronte a terceiros a preferencia para subscribir novas accións ou participacións, en proporción ao valor nominal das accións ou participacións que posúan no momento de realizarse pola sociedade unha ampliación de capital social ou na emisión de obrigas convertibles en accións.

Na transmisión de dereitos de subscrición debemos distinguir:

A. Réxime fiscal aplicable a partir do 1 de xaneiro de 2017

A partir do 1 de xaneiro de 2017 o importe obtido pola transmisión de dereitos de subscrición derivada de valores admitidos a negociación que correspondan ao contribuínte pola súa condición de socio ou partícipe no capital da entidade ten a consideración de ganancia patrimonial para o transmitente no período impositivo en que se produza a citada transmisión.

Na transmisión destes dereitos de subscrición, estará obrigado a reter ou ingresar a conta polo IRPF, a entidade depositaria e, no seu defecto, o intermediario financeiro ou o fedatario público que interviñese na transmisión. A retención que hai que practicar sobre as ganancias patrimoniais derivadas da transmisión de dereitos de subscrición é o 19 por 100 sobre o importe obtido na operación ou, no caso de que o obrigado a practicara sexa a entidade depositaria, sobre o importe recibido por esta para a súa entrega ao contribuínte.

Importante : equipásese desde o 1 de xaneiro de 2017 o tratamento fiscal derivado da transmisión de dereitos de subscrición, tanto se se trata de dereitos procedentes de valores admitidos a negociación como non admitidos a negociación. En ambos os dous casos, a transmisión dos dereitos de subscrición tributará como ganancia patrimonial no exercicio en que se produza.

B. Réxime fiscal aplicable ata o 31 de decembro de 2016

Ata o 31 de decembro de 2016 o importe obtido na transmisión de dereitos de subscrición derivada desta clase de accións e participacións, minoraba o valor de adquisición das accións de que procedía para os efectos de futuras transmisións, e se o importe obtido na transmisión dos dereitos de subscrición resultaba ser superior ao citado valor de adquisición, entón a diferenza considerábase ganancia patrimonial para o transmitente.

Este mesmo réxime, que quedou suprimido desde o 1 de xaneiro de 2017, resultaba aplicable ao importe obtido pola transmisión do dereito de subscrición preferente resultantes de ampliacións de capital realizada con obxecto de incrementar o grao de difusión das accións dunha sociedade con carácter previo á súa admisión a negociación nalgún dos mercados secundarios oficiais de valores previstos no texto refundido da Lei do Mercado de Valores, aprobado polo Real decreto Lexislativo 4/2015, do 23 de outubro (BOE do 24 de outubro).

Lembre: a partir do 1 de xaneiro de 2017 modificouse o tratamento fiscal do importe obtido na transmisión de dereitos de subscrición derivada de valores admitidos a negociación que pasa a ser considerado como ganancia patrimonial. Como consecuencia da devandita modificación, estableceuse un réxime transitorio que permite aos contribuíntes determinar o valor de adquisición dos valores admitidos a negociación deducindo o importe obtido polas transmisións de dereitos de subscrición realizada ata o 31 de decembro de 2016, con excepción do importe de tales dereitos que tributase como ganancia patrimonial.