Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Exemplo: Transmisións onerosas de valores non cotizados

Exemplo

Dona G.C.A. o 03-01-1991 subscribiu 1.500 accións de S.A. "Beta", que non cotiza en Bolsa, por un importe equivalente a 9.000 euros. O 21-12-2000 adquiriu 2000 accións da mesma sociedade, aboando por tal motivo 25.000 euros.

O día 05-11-2022  vende 3.000 títulos por 66.000 euros. O capital social de S.A. "Beta" está formado por 12.000 accións, sendo os resultados obtidos pola citada entidade nos tres últimos exercicios sociais cerrados con anterioridade a 31-12-2022 de 80.000, 60.000 e 40.000 euros, respectivamente.

O valor do patrimonio neto que corresponde aos valores transmitidos resultante do balance correspondente ao exercicio 2021  cerrado en xullo de 2022  é de 21 euros/acción.

Determinar a ganancia ou perda patrimonial obtida no suposto de que a contribuínte non conte con proba suficiente de que o importe da transmisión correspóndese co que convirían partes independentes en condicións normais de mercado e tendo en conta que non se realizou desde o 1 de xaneiro de 2015 transmisión de elementos patrimoniais a cuxa ganancia lle fóra aplicable a disposición transitoria novena da Lei do IRPF

Solución :

Para determinar a ganancia ou perda patrimonial obtida é preciso, en primeiro lugar, identificar as accións vendidas dentro da totalidade das posuídas. Para iso, debe aplicarse o criterio legal de que as accións vendidas son aquelas que se adquiriron en primeiro lugar (criterio FIFO). É dicir que as 3.000 accións vendidas corresponden ás 1.500 subscritas o 03-01-1991 e a 1.500 das adquiridas o 21-12-2000.

1. Determinación da ganancia ou perda patrimonial total :

InformaciónAdquiridas o 03-01-1991Adquiridas o 21-12-2000
Número de accións vendidas (3.000) 1.500 1.500
Valor de transmisión (1) (1.500 x 25) 37.500 37.500
Valor de adquisición 9.000 18.750
Ganancia patrimonial 28.500 18.750

2. Determinación da ganancia patrimonial xerada con anterioridade a 20-01-2006 :

Ao haberse adquirido parte das accións con anterioridade a 31-12-1994, débese proceder á determinación da parte da ganancia patrimonial xerada con anterioridade a 20-01-2006 para aplicar sobre a mesma os coeficientes redutores ou de abatemento que procedan.

Ganancia xerada ata 20-01-2006: (28.500 ÷ 11.629 días  ) x 5.496 días (2) = 13.469,43

3. Cálculo da redución

 1. Ganancia xerada con anterioridade a 20-01-2006 susceptible de redución (3)

  Límite máximo: 400.000,00

  ∑ Valor de transmisión de elementos patrimoniais con dereito á redución desde 01-01-2015: 0

  Valor de transmisión do elemento patrimonial ao que se aplica o D.T.9ª Lei do IRPF = 37.500

  Ganancia patrimonial susceptible de redución = 13.469,43 

 2. Redución aplicable

  Número de anos de permanencia ata 31-12-1996: 6 anos

  Redución por coeficientes de abatemento (57,12% s/13.469,43) = 7.693,74

 3. Ganancia patrimonial reducida

  Ganancia patrimonial reducida (13.469,43 – 7.693,74) = 5.775,69

5. Determinación da ganancia patrimonial non reducible (xerada a partir do 20-01-2006):

Ganancia xerada a partir do 20-01-2006: (28.500 ÷ 11.629 días) x  6.133 días (4) = 15.030,57

6. Determinación da ganancia patrimonial computable :

5.775,69 + 15.030,57 +  18.750,00 = 39.556,26

Notas ao   exemplo

(1) Ao non dispor a contribuínte de proba de que o importe da transmisión correspóndese co valor de mercado, é dicir, co que convirían partes independentes en condicións normais de mercado, o valor de transmisión non poderá ser inferior ao maior dos seguintes:

 1. Valor concertado na transmisión: 22 euros/acción.
 2. O valor do patrimonio neto que corresponde aos valores transmitidos segundo balance do último exercicio: 21 euros/acción.
 3. Ao 20 por 100 do termo medio dos resultados dos últimos tres exercicios sociais cerrados:

  (80.000 + 60.000 + 40.000) ÷ 3 = 60.000

  (60.000 x 100) ÷ 20 = 300.000

  300.000 ÷ 12.000 = 25 euros/acción (Volver)

(2) A ganancia patrimonial xerada entre a data de subscrición das accións (03-01-1991) e o 19 de xaneiro de 2006, ambos os dous incluídos, determínase repartindo proporcionalmente a ganancia patrimonial correspondente ás devanditas accións (28.500) entre o número de días transcorridos entre a data de subscrición e a data de transmisión das mesmas que foi o 05-11-2022  (11.629  días), respecto do número total de días comprendidos entre a data de subscrición das accións e o 19-01-2006, ambos os dous incluídos (5.496). (Volver)

(3) Como o límite máximo aplicable sobre o valor de transmisión é de 400.000 euros e, neste caso, o valor de transmisión das accións con dereito á aplicación de coeficientes redutores é de 37.500 euros sen que se producise no exercicio  2022  (nin nos dous anteriores) ningunha outra transmisión con dereito á aplicación da disposición transitoria novena da Lei do IRPF, os coeficientes redutores aplicásense sobre todo o importe da ganancia patrimonial xerada con anterioridade a 20-01-2006. (Volver)

(4) A ganancia patrimonial xerada a partir do 20-01-2006 determínase repartindo proporcionalmente a ganancia patrimonial correspondente ás devanditas accións (28.500) entre o número de días transcorridos entre a data de subscrición e a data de transmisión das mesmas (11.629  días), respecto do número total de días comprendidos entre o 20-01-2006 e a data da transmisión das mesmas (05-11-2022), que ascende a  6.133  días. (Volver)