Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Especialidades na tributación dos socios contribuíntes do IRPF de sociedades civís que pasaron a ser contribuíntes do Imposto sobre Sociedades

Normativa: Disposición transitoria trixésimo segunda.3 e 4 LIS

Na transmisión por contribuíntes do IRPF da súa participación en sociedades civís que a partir do 1 de xaneiro de 2016 están suxeitas ao Imposto sobre Sociedades, hai que distinguir entre:

A. Sociedades civís que levasen contabilidade axustada ao Código de Comercio nos exercicios 2014 e 2015 conforme ao que se dispón no artigo 68 do Regulamento do IRPF

Computarase como ganancia ou perda patrimonial a diferenza entre o valor de adquisición ou de titularidade das participacións e o valor de transmisión daquelas . Para tal fin:

Valor de adquisición (VAI): É o prezo ou cantidade desembolsada para a súa adquisición

Valor de titularidade (Reservas) (VT): É o resultado de realizar, cando proceder, dous axustes sobre o valor de adquisición:

  • Adición da parte correspondente ao socio do importe dos beneficios sociais, que, sen efectiva distribución, fosen obtidos pola sociedade durante os períodos impositivos en que resultou de aplicación o réxime de atribución de rendas no período de tempo comprendido entre a súa adquisición e alleamento (VT1).

  • Subtracción dos beneficios distribuídos ao socio, que se obtiveron pola sociedade durante os períodos impositivos en que resultou de aplicación o réxime de atribución de rendas no período de tempo comprendido antes da adquisición polo socio da súa participación na sociedade (VT2).

    En resumo:

    VT= VAI + VT1 - VT2

B. Sociedades civís que non levasen contabilidade axustada ao Código de Comercio

Ao non levar contabilidade, non pode atribuírse un importe ás reservas contables ou ás partidas de fondos propios do balance, non existindo en consecuencia achegas de socios ou beneficios contabilizados.

En consecuencia, establécese para estas sociedades civís unha regra especial equivalente á anterior para o cálculo do valor de adquisición das participacións, tendo en conta a inexistencia de contabilidade e sen que existan neste caso axustes ao valor de adquisición derivada do custo de titularidade, que consiste en entender que a 1 de xaneiro de 2016, a efectos fiscais, a totalidade dos seus fondos propios están formados por achegas dos socios, co límite da diferenza entre o valor do inmobilizado material e investimentos inmobiliarios, reflectidos nos correspondentes libros rexistros, e o pasivo esixible, non sendo que se probe a existencia doutros elementos patrimoniais.

Polo tanto, o valor de adquisición das participacións a 1 de xaneiro de 2016 virá determinado pola diferenza entre o valor do inmobilizado material e investimentos inmobiliarios, reflectidos nos correspondentes libros rexistros, e o pasivo esixible, non sendo que se probe a existencia doutros elementos patrimoniais.

Exemplo

A sociedade civil X con personalidade xurídica e obxecto mercantil, que levou en 2014 e 2015 unha contabilidade axustada ao Código de Comercio, constituiuse en 2007 tributando os socios desde ese momento no réxime de atribución de rendas e pasando a tributar a partir do 1 de xaneiro de 2016 no Imposto sobre Sociedades.

O socio R.C. adquiriu o 1 de xuño de 2015 doutro socio unha participación do 30 por 100 na sociedade civil, pola que pagou 30.000 euros.

O 2 de marzo de 2022  o socio transmitiu a súa participación por 45.000 euros.

Calcular o valor de titularidade (VT) da participación transmitida, tendo en conta que na data da transmisión, a sociedade civil tiña contabilizadas unhas reservas de 20.000 euros, dos que 16.666,66 correspondían a beneficios xerados a partir do 1 de xuño de 2015 e polas que a sociedade tributara en réxime de atribución de rendas, e que o 2 de febreiro de 2022  ao socio R.C. se lle repartiron reservas por 4.200 euros, de que 4.000 euros correspondían a beneficios obtidos pola sociedade con anterioridade a 1 de xuño de 2015 e polas que a sociedade tributara en réxime de atribución de rendas.

Solución:

1º. Valor de transmisión : 45.000

2º. Valor de titularidade

Valor de adquisición das participacións sociais (VAI) = 30.000

Importe dos beneficios non distribuídos á data da transmisión, xerados pola sociedade entre a adquisición e a transmisión (VT1) (1) (0,30 X 16.666,66) = 5.000

Importe dos beneficios distribuídos ao socio, xerados pola sociedade con anterioridade á adquisición (VT2) (2) = 4.000

Valor de titularidade (Reservas) VT = VAI + VT1 – VT2

VT = (VAI) 30.000 + (VT1) 5.000 – (VT2)  4.000 = 31.000

3º. Ganancia patrimonial = Valor de transmisión – Valor de titularidade (VT) = 14.000

Ganancia patrimonial = 45.000 – 31.000 = 14.000

Notas ao exemplo:

(1) O socio R.C. xa tributou polas reservas xeradas a partir da data de adquisición da súa participación e que lle foron atribuídas por aplicación do réxime de atribución de rendas, polo que o valor de adquisición da súa participación debe ser corrixido no devandito importe para evitar a dobre imposición. Ao ser o importe total das devanditas reservas de 16.666,66 e ao ter o socio unha participación do 30 por 100 na sociedade, debe corrixirse o valor de adquisición en 5.000 (0,30 X 16.667). (Volver)

(2) O socio R.C non tributou polo reparto de beneficios realizado o 2 de febreiro de 2022, ao estar exento o seu reparto, e non tributou tampouco polos devanditos beneficios por aplicación do réxime de atribución de rendas, ao haberse obtido pola sociedade os beneficios con anterioridade á adquisición da súa participación por R.C. En consecuencia, o valor de adquisición debe minorarse no devandito importe para evitar a elusión do gravame sobre a devandita renda. (Volver)