Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

3. Transmisións ou reembolsos de accións ou participacións en institucións de investimento colectivo reguladas na Lei 35/2003

Normativa: Arts. 37.1.c); 94 e disposición transitoria trixésimo sexta Lei IRPF  e 52 e disposición adicional cuarta Regulamento  IRPF

  1. Réxime xeral
  2. Réxime especial de adiamento da tributación