Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Exemplo 2: Determinación do importe da ganancia derivada da transmisión onerosa de accións cotizadas adquiridas con anterioridade a 31 de decembro de 1994

Don B.P.T., ademais do chalé ao que nos referimos no exemplo anterior, vendeu en bolsa o día 30 de outubro de 2022  a cantidade de 300 accións da Sociedade Anónima TAXA por un importe de 75.000 euros. As devanditas accións foron adquiridas o 31 de maio de 1991 por un importe total de 57.000 euros.

O valor das devanditas accións para os efectos do Imposto sobre o Patrimonio correspondente ao exercicio 2005 ascendeu a 66.000 euros.

Determinar o importe da ganancia ou perda patrimonial obtida na devandita operación.

Solución:

1. Determinación da ganancia ou perda patrimonial total :

Valor de transmisión das accións: 75.000

Valor de adquisición das accións: 57.000

Ganancia patrimonial total: 18.000

2. Determinación da ganancia patrimonial xerada con anterioridade a 20-01-2006 :

Como o valor de transmisión das accións admitidas a negociación é superior á valoración das mesmas para os efectos do Imposto sobre o Patrimonio correspondente ao exercicio 2005, que ascende a 66.000 euros, debe determinarse a parte da ganancia patrimonial que se entende xerada con anterioridade a 20 de xaneiro de 2006, que é a única sobre a que resultan aplicables os coeficientes redutores.

A devandita determinación efectúase da seguinte forma:

Valor para os efectos do Imposto sobre o Patrimonio 2005 (valor de transmisión): 66.000

Valor de adquisición: 57.000

Ganancia patrimonial xerada antes de 20-01-2006 (66.000-57.000) = 9.000

3. Cálculo da redución

 1. Ganancia xerada con anterioridade a 20-01-2006 susceptible de redución

  Límite máximo: 400.000,00

  ∑ Valor de transmisión acumulada de elementos patrimoniais con dereito á redución desde 01-01-2015 = 335.000,00

  Valor de transmisión do elemento patrimonial ao que se aplica o D.T.9ª Lei do IRPF  (1) = 65.000

  Ganancia patrimonial susceptible de redución (9.000 x 65.000) ÷ 75.000 = 7.800

 2. Redución aplicable

  Nº de anos de permanencia a 31-12-1996: ata 6 anos

  Redución por coeficientes de abatemento (100% x 7.800) = 7.800

 3. Ganancia patrimonial reducida

  Ganancia patrimonial reducida (9.000 – 7.800) = 1.200

4. Determinación da ganancia patrimonial non reducible (xerada a partir do 20-01-2006):

Valor de transmisión: 75.000,00

Valor para os efectos do Imposto sobre o Patrimonio 2005 (valor de adquisición): 66.000

Ganancia patrimonial non reducible (75.000 - 66.000) = 9.000

5. Determinación da ganancia patrimonial computable: (1.200 + 9.000) (2) = 10.200

Notas ao exemplo:

(1) Aínda que o valor da transmisión é de 75.000,00 euros, como do límite de 400.000 euros xa se utilizaron na anterior transmisión 335.000 euros (o chalé do exemplo 1), só restan 65.000 euros para utilizar na actual transmisión. Por iso, é susceptible de redución a parte da ganancia xerada antes de 20-01-2006 que corresponda proporcionalmente a un valor de transmisión de 65.000 euros. Na seguinte transmisión que se realice, aínda que o ben fose adquirido polo contribuínte antes do 31 de decembro de 1994, non se poderá aplicar as reducións da disposición transitoria novena da Lei do IRPF. (Volver)

(2) Esta última cantidade tamén pode determinarse directamente por diferenza entre a ganancia patrimonial total obtido e a redución aplicada. É dicir: (18.000 – 7.800 = 10.200). (Volver)