Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Exención

Normativa: Art. 38. 2 e disposición adicional trixésimo oitava Lei IRPF ; art. 41 Regulamento  IRPF

Declárase exenta a ganancia patrimonial que se poña de manifesto con ocasión da transmisión de accións ou participacións polas que se practicase a dedución por investimento en empresas de nova ou recente creación prevista no artigo 68.1 da Lei do IRPF

Só terase dereito á exención cando o importe obtido pola citada transmisión reinvístase na adquisición de accións ou participacións noutra entidade de nova ou recente creación que cumpran os requisitos e condicións previstas nos números 2.º, 3.º e 5.º do artigo 68.1 da Lei do IRPF (requisitos sobre a entidade en que se inviste, con respecto ás accións e participacións que se adquiran e formais) que se comentan no apartado "Dedución por investimento en empresas de nova ou recente creación" do Capítulo 16, ao que nos remitimos.