Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Requisitos e condicións para a aplicación da exención

Os requisitos e condicións para a aplicación desta exención son os que a continuación coméntanse:

A. Reinvestimento total ou parcial

A exención poderá ser total, se se reinviste o importe total obtido pola transmisión das accións, ou parcial cando o importe reinvestido sexa inferior ao total percibido na transmisión. Neste último caso unicamente excluirase de tributación a parte proporcional da ganancia patrimonial obtida que corresponda á cantidade reinvestida.

B. Prazo do reinvestimento

O reinvestimento do importe obtido no alleamento deberá efectuarse, dunha soa vez ou sucesivamente, nun período non superior a un ano desde a data de transmisión das accións ou participacións.

Importante: para os efectos deste prazo dun ano previsto para o reinvestimento en novas accións do importe obtido, teñase en conta que o cómputo do mesmo quedo paralizado  desde o 14 de marzo de 2020, data de entrada en vigor do Real decreto 463/2020, ata o 30 de maio de 2020, en virtude do que se establece na disposición adicional novena do Real Decreto-lei 11/2020, do 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao Covid-19 (BOE do 1 de abril) e da modificación das referencias temporais previstos na disposición adicional primeira do Real decreto-lei 15/2020, do 21 de abril, de medidas urxentes complementarias para apoiar a economía e o emprego (BOE do 22 de abril).

C. Reinversión en ano distinto ao do alleamento

Cando o reinvestimento non se realice no mesmo ano do alleamento, o contribuínte virá obrigado a facer constar na declaración do IRPF do exercicio en que se obteña a ganancia de patrimonio a súa intención de reinvestir nas condicións e prazos sinalados.

D. Suposto excluídos

Non resultará de aplicación a exención por reinvestimento:

  • Cando o contribuínte adquirise valores homoxéneos no ano anterior ou posterior á transmisión das accións. Neste caso, a exención non procederá respecto dos valores que permanezan no patrimonio do contribuínte.

  • Cando as accións se transmitan ao cónxuxe, ou a parentes en liña recta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, ata o segundo grao incluído.

  • Cando as accións ou participacións transmítanse a unha entidade respecto da que se produza, co contribuínte ou con calquera das persoas citadas no punto anterior, algunha das circunstancias establecidas no artigo 42 do Código de Comercio.

E. Incumprimento das condicións do reinvestimento

O incumprimento de calquera das condicións do reinvestimento determina a sometemento a gravame da parte da ganancia patrimonial correspondente.

En tal caso, o contribuínte debe imputar a parte da ganancia patrimonial que resulte non exenta ao ano da súa obtención, practicando, para iso, autoliquidación complementaria con inclusión dos xuros de mora.

A autoliquidación complementaria presentarase no prazo que media entre a data en que se produza o incumprimento e a finalización do prazo regulamentario de declaración correspondente ao período impositivo en que se produza o devandito incumprimento.