Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Imputación das ganancias patrimoniais derivadas de elementos afectos acollidas en exercicios anteriores a 2002 ao beneficio fiscal do adiamento por reinvestimento

As ganancias patrimoniais derivadas de elementos afectos reportadas en exercicios anteriores a 2002 que, por reinvestimento do importe obtido na adquisición de elementos afectos, acollésense ao beneficio da imputación diferida e deban declararse no presente exercicio, incluiranse no apartado correspondente do epígrafe F2 da declaración, sexa cal for o período de xeración orixinario da ganancia patrimonial obtida no seu día.

Con esta finalidade, de acordo coa normativa vixente a 31 de decembro de 2001 (artigo 21 da Lei 43/1995, do 27 de decembro, do Imposto sobre Sociedades e artigo 34 do Regulamento do Imposto sobre Sociedades, aprobado polo Real decreto 537/1997, do 14 de abril), o importe das ganancias non integradas na base impoñible do exercicio en que se devindicaron, incorporarase na parte xeral da base impoñible do período impositivo en que se amorticen os elementos patrimoniais en que se materialice o reinvestimento, sempre que se trate de elementos patrimoniais amortizables.

Neste caso, integrarase na parte xeral da base impoñible de cada período impositivo, a ganancia que proporcionalmente corresponda ao importe da amortización dos elementos patrimoniais en relación co seu valor de adquisición ou custo de produción.

O importe da amortización será o importe que deba ter a consideración de fiscalmente deducible, non podendo ser inferior ao resultado de aplicar o coeficiente resultante do período máximo de amortización establecida nas táboas de amortización oficialmente aprobadas.

No suposto de que o rendemento neto da actividade determínese mediante o método de estimación obxectiva, deberá tomarse como período de amortización para estes fins o período máximo establecido nas táboas de amortización oficialmente aprobadas.