Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Imputación das ganancias e perdas patrimoniais producidas en exercicios anteriores a 2022

Normativa: Arts. 45 e 46 Lei IRPF

A imputación das ganancias ou perdas patrimoniais producidas en exercicios anteriores a 2022 realizarase no presente exercicio de acordo coas seguintes regras:

a) Ganancias e perdas derivadas de transmisións de elementos patrimoniais realizadas a prazos ou con prezo adiado.

Calquera que sexa o período de xeración da ganancia ou perda patrimonial producida en exercicios anteriores por operacións a prazos ou con prezo adiado cuxo cobramento se produza, total ou parcialmente, no exercicio 2022, a imputación realízase á base impoñible do aforro. Para tal fin cubrirase o apartado F2 da declaración.

b) Ganancias e perdas patrimoniais non derivadas de transmisións de elementos patrimoniais.

A imputación que proceda realizar ao presente exercicio efectuarase na base impoñible xeral, cubrindo para tal fin os recadros do apartado F1 da declaración, segundo corresponda.

Como exemplos das citadas ganancias patrimoniais poden citarse os premios cuxo cobramento se efectúe a prazos, así como as axudas públicas anteriormente comentadas acollidas a imputación por cuartas partes no período impositivo en que se obteñan e nos tres seguintes.