Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

1. Achegas e contribucións a plans de pensións

Inclúe:

 • As achegas realizadas polos partícipes a plans de pensións, incluíndo as contribucións empresariais imputadas  en concepto de rendemento do traballo en especie polo promotor de plans de pensións do sistema emprego. Todo iso, nos termos do texto refundido da Lei de Regulación dos Plans e Fondos de Pensións, aprobado por Real decreto Lexislativo 1/2002, do 29 de novembro (BOE do 13 de decembro).

  Modalidades de plans de pensións :

  • Plans de pensións do sistema emprego: corresponde a plans cuxo promotor é calquera entidade, corporación, sociedade ou empresa, así como o empresario individual que empregue traballadores en virtude dunha relación laboral, sempre que os partícipes sexan os empregados dos mesmos, incluído o persoal con relación laboral de carácter especial independentemente do réxime da Seguridade Social aplicable. A condición de partícipes tamén poderá estenderse aos socios traballadores e de traballo nos plans de emprego promovidos no ámbito das sociedades cooperativas e laborais e, ao propio empresario individual cando este promova un plan de pensións do sistema de emprego en interese dos seus traballadores.

  • Plans de pensións do sistema asociado: corresponde a plans cuxo promotor é calquera asociación ou sindicato, sendo os partícipes os seus asociados, membros ou afiliados.

  • Plans de pensións do sistema individual: corresponde a plans cuxo promotor ou promotores son  unha ou varias entidades de carácter financeiro e cuxos partícipes son calquera persoas físicas.

 • As achegas realizadas polos partícipes aos plans de pensións reguladas na Directiva (UE ) 2016/2341 do Parlamento Europeo e do Consello, do 14 de decembro de 2016, relativa ás actividades e a supervisión dos fondos de pensións de emprego (FPE), incluídas as contribucións efectuadas polas empresas promotoras, sempre que se cumpran os seguintes requisitos:

  1. Que as contribucións se imputen fiscalmente ao partícipe a quen se vincula a prestación.

  2. Que se transmita ao partícipe de forma irrevogable o dereito á percepción da prestación futura.

  3. Que se transmita ao partícipe a titularidade dos recursos en que consista a contribución.

  4. Que as continxencias cubertas sexan as previstas no artigo 8.6 do texto refundido da Lei de Regulación dos Plans e Fondos de Pensións, aprobado polo Real decreto Lexislativo 1/2002, do 29 de novembro xubilación, incapacidade laboral total e permanente para a profesión habitual ou absoluta e permanente para todo traballo, e a gran invalidez; morte do partícipe ou beneficiario e dependencia severa ou gran dependencia do partícipe).

  Precisión: teñase en conta que a Directiva 2003/41/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, do 3 de xuño de 2003, relativas ás actividades e supervisión de fondos de pensións de emprego, a que fai referencia o artigo 51 da Lei do IRPF foi derrogada polo artigo 65 da Directiva (UE ) 2016/2341 do Parlamento Europeo e do Consello, do 14 de decembro de 2016, relativa ás actividades e a supervisión dos fondos de pensións de emprego (FPE) derrogou a partir do 13 de xaneiro de 2019 e que as referencias á Directiva 2003/41/CE entenderanse feitas á citada Directiva (UE ) 2016/2341.