Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

5. Primas satisfeitas a seguros privados que cubran exclusivamente o risco de dependencia severa ou de gran dependencia

Dan dereito a reducir a base impoñible xeral do IRPF as primas satisfeitas aos seguros privados que cubran exclusivamente o risco de dependencia severa ou de gran dependencia conforme ao que se dispón na Lei 39/2006, do 14 de decembro, de Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás persoas en situación de dependencia (BOE do 15 de decembro), cando se cumpran os seguintes requitos:

Requisitos subxectivos

As primas poden ser satisfeitas por :

  1. O propio contribuínte.

  2. As persoas que teñan co contribuínte unha relación de parentesco, en liña directa ou colateral ata o terceiro grao inclusive.

  3. O cónxuxe do contribuínte.

  4. As persoas que tivesen ao contribuínte ao seu cargo en réxime de tutela ou acollemento.

As primas satisfeitas polas persoas a que se refiren as letras b), c) e d) anteriores non están suxeitas ao Imposto sobre Sucesións e Doazóns.

Requisitos obxectivos

Os mencionados seguros privados deberán cumprir en todo caso os seguintes requisitos :

  1. O contribuínte deberá ser o tomador, asegurado e beneficiario. Non obstante. no caso de falecemento poderá xerar dereito a prestacións nos termos previstos na normativa reguladora dos plans e fondos de pensións. 

  2. O seguro terá obrigatoriamente que ofrecer unha garantía de interese e utilizar técnicas actuariais.