Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

1. Beneficiarios e aportantes

Beneficiarios

A Lei 41/2003, do 18 de novembro, de protección patrimonial das persoas con discapacidade e de modificación do Código Civil, da Lei de Enxuizamento Civil e da Normativa Tributaria con esta finalidade (BOE do 19 de decembro), cuxo obxecto é regulares novos mecanismos de protección patrimonial das persoas con discapacidade, creou a figura do patrimonio especialmente protexido, que queda inmediata e directamente vinculado á satisfacción das necesidades vitais das persoas con discapacidade. Así mesmo, a citada Lei establece un conxunto de medidas tendentes a favorecer a constitución dos devanditos patrimonios e a achega, a título gratuíto, de bens e dereitos aos mesmos.

Poden ser  titulares dos patrimonios protexidos exclusivamente as persoas afectadas polos seguintes graos de discapacidade:

 • Discapacidade psíquica igual ou superior ao 33 por 100.

 • Discapacidade física ou sensorial igual ou superior ao 65 por 100.

Aportantes

Debe distinguirse entre:

1. Contribuíntes cuxas achegas dan dereito á redución no IRPF

Darán dereito a reducir a base impoñible xeral do IRPF do aportante , as achegas ao patrimonio protexido da persoa con discapacidade efectuada, en diñeiro ou en especie, polos seguintes contribuíntes:

 1. Os que teñan coa persoa con discapacidade unha relación de parentesco en liña directa ou colateral ata o terceiro grao inclusive.

 2. O cónxuxe da persoa con discapacidade.

 3. Os que tivesen ao seu cargo á persoa con discapacidade en réxime de tutela ou acollemento.

  Atención: en relación á tutela teñase en conta que, a partir da entrada en vigor da Lei 8/2021, do 2 de xuño, de reforma do Código Civil, pola que refórmase a lexislación civil e procesual para o apoio ás persoas con discapacidade no exercicio da súa capacidade xurídica, as referencias contidas na Lei do IRPF á mesma, para o caso das persoas maiores de idade con discapacidade, poden entenderse referidas:

  - por un lado, aos titores designados por resolucións xudiciais anteriores á Lei 8/2021 (mentres non se ditase unha nova resolución xudicial que as substituíse por novas medidas adaptadas á Lei 8/2021), e,

  - doutra banda, aos curadores con funcións representativas designados con posterioridade á entrada en vigor da Lei 8/2021 (tanto en resolucións xudiciais relativas a casos de novas situacións de discapacidade, como en resolucións xudiciais ditadas en substitución doutras resolucións anteriores á devandita Lei 8/2021).

2. Contribuíntes cuxas achegas non dan  dereito á redución no IRPF

Non xeran dereito a redución as seguintes achegas:

 1. As achegas de elementos afectos á actividade efectuada polos contribuíntes do IRPF que realicen actividades económicas.

 2. As achegas respecto das que o aportante teña coñecemento, á data de devindicación do imposto, que foron obxecto de disposición polo titular do patrimonio protexido.

 3. As achegas efectuadas pola propia persoa con discapacidade titular do patrimonio protexido.