Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Exemplo 1. Matrimonio con fillos comúns, residentes na Comunidade Autónoma de Principado de Asturias

O matrimonio composto por don A.T.C. e dona M.P.S., de 57 e 56 anos de idade, respectivamente, teñen tres fillos cos que conviven. O maior, de 27 anos, ten acreditado un grao de discapacidade do 33 por 100, o segundo ten 22 anos e o terceiro, 19 anos. Ningún dos fillos obtivo rendas, excluídas as exentas, superiores a 8.000 euros anuais nin presentou declaración do IRPF.

Determinar o importe do mínimo persoal e familiar de ambos os dous cónxuxes  no suposto de tributación individual e de tributación conxunta da unidade familiar para os efectos do cálculo do gravame estatal e do gravame autonómico.

Solución :

Nota previa: xa que a Comunidade Autónoma de  Principado de Asturias non exerceu competencias normativas na regulación das contías do mínimo persoal e familiar, o importe deste determinado conforme ao que se dispón na Lei do IRPF debe utilizarse para o cálculo tanto do gravame estatal coma do gravame autonómico

1. Tributación individual de don A.T.C.:

Mínimo estatalMínimo autonómico
Mínimo do contribuínte Xeral 5.550 Mínimo do contribuínte Xeral 5.550
Total mínimo por contribuínte 5.550 Total mínimo por contribuínte 5.550
Mínimo por descendentes Fillo 1º (27 anos) (50% s/2.400) 1.200 Mínimo por descendentes Fillo 1º (27 anos) (50% s/2.400) 1.200
Fillo 2º (22 anos) (50% s/2.700) 1.350 Fillo 2º (22 anos) (50% s/2.700) 1.350
Fillo 3º (19 anos) (50% s/4.000) 2000 Fillo 3º (19 anos) (50% s/4.000) 2000
Total mínimo por descendentes 4.550 Total mínimo por descendentes 4.550
Mínimo por discapacidade Fillo 1º (27 anos) (50% s/3.000) 1.500 Mínimo por discapacidade Fillo 1º (27 anos) (50% s/3.000) 1.500
 Total mínimo persoal e familiar 11.600  Total mínimo persoal e familiar 11.600

2. Tributación individual de dona M.P.S.:

Mínimo estatal

Mínimo autonómico

Mínimo do contribuínte Xeral 5.550 Mínimo do contribuínte Xeral 5.550
Total mínimo por contribuínte 5.550 Total mínimo por contribuínte 5.550
Mínimo por descendentes Fillo 1º (27 anos) (50% s/2.400) 1.200 Mínimo por descendentes Fillo 1º (27 anos) (50% s/2.400) 1.200
Fillo 2º (22 anos) (50% s/2.700) 1.350 Fillo 2º (22 anos) (50% s/2.700) 1.350
Fillo 3º (19 anos) (50% s/4.000) 2000 Fillo 3º (19 anos) (50% s/4.000) 2000
Total mínimo por descendentes 4.550 Total mínimo por descendentes 4.550
Mínimo por discapacidade Fillo 1º (27 anos) (50% s/3.000) 1.500 Mínimo por discapacidade Fillo 1º (27 anos) (50% s/3.000) 1.500
 Total mínimo persoal e familiar 11.600  Total mínimo persoal e familiar 11.600

3. Tributación conxunta da unidade familiar: (1)

Mínimo estatalMínimo autonómico
Mínimo do contribuínte Xeral 5.550 Mínimo do contribuínte Xeral 5.550
Total mínimo por contribuínte 5.500 Total mínimo por contribuínte 5.550
Mínimo por descendentes Fillo 1º (27 anos) 2.400 Mínimo por descendentes Fillo 1º (27 anos) 2.400
Fillo 2º (22 anos) 2.700 Fillo 2º (22 anos) 2.700
Fillo 3º (19 anos) 4.000 Fillo 3º (19 anos) 4.000
Total mínimo por descendentes 9.100 Total mínimo por descendentes 9.100
Mínimo por discapacidade Fillo 1º (27 anos) 3.000 Mínimo por discapacidade Fillo 1º (27 anos) 3.000
 Total mínimo persoal e familiar 17.650  Total mínimo persoal e familiar 17.650

Nota ao exemplo:

(1) Con independencia do número de membros integrados na unidade familiar, o mínimo do contribuínte é, en todo caso, de 5.550 euros anuais. Non obstante, na tributación conxunta da unidade familiar, poderá reducirse a base impoñible en 3.400 euros anuais con carácter previo ás reducións legalmente establecidas. Véxase, a respecto disto, o Capítulo 13 anterior en que se comentan as reducións da  base impoñible xeral  e do aforro. (Volver)