Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Exemplo 3. Matrimonio co que convive un neto e o pai dun do cónxuxes, residentes na Comunidade Autónoma de Aragón

Don S.C.B. e dona B.T.L. son matrimonio. O marido, de 67 anos de idade, ten acreditado un grao de discapacidade do 33 por 100. A muller, de 65 anos de idade, non traballa fóra do fogar familiar.

O matrimonio ten tres fillos que conviven con eles: o fillo maior, de 28 anos, ten acreditado un grao de discapacidade do 65 por 100. O fillo mediano, de 23 anos, é estudante. A filla menor, de 20 anos, ten un fillo dun ano. Ningún deles obtivo rendas no exercicio superior a 8.000 euros, nin presentada declaración polo IRPF.

No domicilio do matrimonio convive tamén o pai do marido, de 95 anos de idade, que ten acreditado un grao de discapacidade do 65 por 100 e cuxas rendas derivadas exclusivamente dunha pensión de xubilación ascenden no presente exercicio a 7.500 euros anuais. Polo exercicio 2022 non presentou declaración polo IRPF.

Determinar o importe do mínimo persoal e familiar do matrimonio no  suposto  de  tributación conxunta da unidade familiar para os efectos do cálculo do gravame estatal e do gravame autonómico.

Solución:

Nota previa: xa que a Comunidade Autónoma de Aragón non exerceu competencias normativas na regulación das contías do mínimo persoal e familiar, o importe deste determinado conforme ao que se dispón na Lei do IRPF debe utilizarse para o cálculo tanto do gravame estatal coma do gravame autonómico.

Mínimo estatalMínimo autonómico
Mínimo do contribuínte Xeral 5.550 Mínimo do contribuínte Xeral 5.550
Incremento por idade superior a 65 anos do marido 1.150 Incremento por idade superior a 65 anos do marido 1.150 
Incremento por idade superior a 65 anos da muller 1.150 Incremento por idade superior a 65 anos da muller 1.150 
Total mínimo por contribuínte 7.850 Total mínimo por contribuínte 7.850
Mínimo por descendentes Fillo 1º (28 anos) 2.400 Mínimo por descendentes Fillo 1º (28 anos) 2.400
Fillo 2º (23 anos) 2.700 Fillo 2º (23 anos) 2.700
Fillo 3º (20 anos) 4.000 Fillo 3º (6 anos) 4.000
Nieto 4º (1 ano) 4.500 Nieto 4º (1 ano) 4.500
Incremento por descendente menor de tres anos 2.800 Incremento por descendente menor de tres anos 2.800
Total mínimo por descendentes 16.400 Total mínimo por descendentes 16.400
Mínimo por ascendentes (1) Pai de Don S.C.B. (95 anos) 2.550
Mínimo por ascendentes (1) Pai de Don S.C.B. (95 anos) 2.550
Mínimo por discapacidade Do contribuínte (Don S.C.B. cun grao do 33 %) 3.000 Mínimo por discapacidade Do contribuínte (Don S.C.B. cun grao do 33 %) 3.000
Do descendente (Fillo 1º cun grao do 65 %) 9.000 Do descendente (Fillo 1º cun grao do 65 %) 9.000
Do ascendente (cun grao do 65 %) 9.000 Do ascendente (cun grao do 65 %) 9.000
Incremento en concepto de gastos de asistencia do descendente 3.000 Incremento en concepto de gastos de asistencia do descendente 3.000
Incremento en concepto de gastos de asistencia do ascendente 3.000 Incremento en concepto de gastos de asistencia do ascendente 3.000
Total mínimo por discapacidade 27.000 Total mínimo por discapacidade 27.000
Total mínimo persoal e familiar (2) 53.800 Total mínimo persoal e familiar (2) 53.800

Nota ao exemplo:

(1)  1.150 euros por maior de 65 anos + 1.400 por maior de 75 anos = 2.550 euros  (Volver mínimo estatal) (Volver mínimo autonómico)

(2) Tamén poderá aplicarse na declaración conxunta da unidade familiar unha redución da base impoñible de 3.400 euros anuais, con carácter previo ás reducións legalmente establecidas. Véxase, a respecto disto, o Capítulo 13 anterior en que se comentan as  reducións da base impoñible xeral  e do aforro. (Volver mínimo estatal) (Volver mínimo autonómico)