Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Exemplo 5. Matrimonio con fillos comúns e non comúns, residentes na Comunidade Autónoma das Illes Balears

O matrimonio composto por don R.S.C e dona R.R.T., de 66 e 56 anos de idade, respectivamente. Don R.S.C ten recoñecido un grao de discapacidade do 33 por 100.

Co matrimonio conviven catro fillos. Dous fillos comúns, de 22 e 21 añós, respectivamente e outros dous, de 26 e 24 anos, froito dun matrimonio anterior de don R.S.C.  Ningún dos fillos obtivo rendas, excluídas as exentas, superiores a 8.000 euros anuais nin presentou declaración do IRPF

Determinar o importe do mínimo persoal e familiar de ambos os dous cónxuxes no caso de tributación individual de cada un do cónxuxes e en tributación conxunta da unidade familiar para os efectos do cálculo do gravame estatal e do gravame autonómico.

Solución:

Nota previa: a Comunidade Autónoma das Illes Balears exerceu competencias normativas na regulación das contías do mínimo persoal e familiar, incrementando nun 10 por 100 os importes correspondentes ao mínimo por contribuínte maior de 65 anos, mínimo para o terceiro descendente e o cuarto e os sucesivos descendentes e mínimo por discapacidade.

1. Tributación individual de don R.S.C:(1)

Mínimo estatalMínimo autonómico
Mínimo do contribuínte Xeral 5.550

Mínimo do contribuínte 

Xeral 6.105
Máis de 65 anos 1.150 Máis de 65 anos 1.265

Total mínimo por contribuínte

6.700

Total mínimo por contribuínte

7.370

Mínimo por descendentes

Fillo 1º (24 anos)  2.400

Mínimo por descendentes

Fillo 1º (24 anos)  2.400
Fillo 2º (22 anos) (50% s/2.700) 1.350 Fillo 2º (22 anos) (50% s/2.700) 1.350
Fillo 3º (21 anos) (50% s/4.000) 2000 Fillo 3º (21 anos) (50% s/4.400)  2.200

Total mínimo por descendentes

5.750

Total mínimo por descendentes

5.950

Mínimo por discapacidade

Contribuínte (Don R.S.C 33 %) 3.000

Mínimo por discapacidade

Contribuínte (Don R.S.C 33 %) 3.300

Total mínimo persoal e familiar

15.450 Total mínimo persoal e familiar 16.620

Nota ao exemplo:

(1) Na determinación do incremento do mínimo por contribuínte maior de 65 anos, mínimo para o terceiro descendente e o mínimo por discapacidade aplicouse o importe aprobado pola Comunidade Autónoma das Illes Balears que aumenta nun 10 por 100 os importes fixados nos artigos 57, 58, 59 e 60 da Lei do IRPF.

Con respecto aos dous fillos do anterior matrimonio de  don R.S.C. O maior de 26 anos non cumpre o requisito da idade (menor de 25 anos) polo que non dá dereito ao mínimo por descendentes. Polo  segundo,  don R.S.C., ao ser a persoa coa que o devandito descendente convive, ter este menos de  25 anos e  sen  rendas, excluídas as exentas, superiores a 8.000 euros anuais e non presentar declaración do IRPF, pode aplicar o mínimo por descendentes na súa totalidade,   (Volver)

2. Tributación individual de  dona R.R.T:(2)

Mínimo estatal

Mínimo autonómico

Mínimo do contribuínte

5.550

Mínimo do contribuínte

6.105

Mínimo por descendentes

Fillo 1º (22 anos) (50% s/2.400) 1.200

Mínimo por descendentes

Fillo 1º (24 anos) (50% s/2.400) 1.200
Fillo 2º (21 anos) (50% s/2.700) 1.350 Fillo 2º (22 anos) (50% s/2.700) 1.350
Total mínimo por descendentes 2.550 Total mínimo por descendentes 2.550

Total mínimo persoal e familiar

8.100

Total mínimo persoal e familiar

8.655

Nota ao exemplo:

(2) Na determinación do incremento do mínimo por contribuínte maior de 65 anos, mínimo para o terceiro descendente e o mínimo por discapacidade aplicouse o importe aprobado pola Comunidade Autónoma das Illes Balears que aumenta nun 10 por 100 os importes fixados nos artigos 57, 58, 59 e 60 da Lei do   IRPF.  (Volver)

3. Tributación conxunta da unidade familiar (3)

Mínimo estatal

Mínimo autonómico:

Mínimo do contribuínte 

Xeral 5.550

Mínimo do contribuínte 

Xeral 6.105
Máis de 65 anos 1.150 Máis de 65 anos 1.265
Total mínimo por contribuínte 6.700 Total mínimo por contribuínte 7.370

Mínimo por descendentes

Fillo 1º (24 anos) (100% s/2.400) 2.400

Mínimo por descendentes

Fillo 1º (24 anos) (100% s/2.400) 2.400
Fillo 2º (22 anos) (100% s/2.700) 2.700 Fillo 2º (22 anos) (100% s/2.700) 2.700
Fillo 3º (21 anos) (100% s/4.000) 4.000 Fillo 3º (21 anos) (100% s/4.000) 4.400
Total mínimo por descendentes 9.100 Total mínimo por descendentes 9.500
Mínimo por discapacidade Contribuínte (Don R.S.C 33 %) 3.000 Mínimo por discapacidade Contribuínte (Don R.S.C 33 %) 3.300

  Total mínimo persoal e familiar

18.800   Total mínimo persoal e familiar 20.170

Nota ao exemplo:

(3) Na determinación do incremento do mínimo por contribuínte maior de 65 anos, mínimo para o terceiro descendente e o mínimo por discapacidade aplicouse o importe aprobado pola Comunidade Autónoma das Illes Balears que aumenta nun 10 por 100 os importes fixados nos artigos 57, 58, 59 e 60 da Lei do IRPF.

O mínimo do contribuínte do artigo 57 da Lei do IRPF é en todo caso de 5.550 euros anuais (mínimo estatal) e 7.370 (mínimo autonómico para residentes en Illes Baleares maiores de 65 anos) con independencia do número de integrantes da unidade familiar. Non obstante, na tributación conxunta da unidade familiar pode reducirse a base impoñible en 3.400 euros anuais, con carácter previo ás reducións legalmente establecidas. Véxase, a respecto disto, o Capítulo 13 anterior en que se comentan as  reducións da base impoñible xeral  e do aforro. (Volver)