Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Comunidade Autónoma das Canarias

Normativa: Disposición adicional  cuarta. Dezasete Texto Refundido das disposicións legais vixentes ditadas pola Comunidade Autónoma das Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto lexislativo 1/2009, do 21 de abril

Base liquidable desde (euros)Cota íntegra (euros)Resto base liquidable ata (euros)Tipo aplicable (%)
Escala aplicable no exercicio 2022 polos contribuíntes residentes no devandito exercicio nesta Comunidade Autónoma
0,00 0,00 13.010 9,00
13.010 1.170,90 5.458 11,50
18.468 1.798,57 15.859 14,00
34.327 4.018,83 20.949 18,50
55.276 7.894,39 34.724 23,50
90.000 16.054,53 30.000 25,00
120.000 23.554,53 De agora en diante 26,00

Nota: Esta escala será  de aplicación exclusivamente nos períodos impositivos 2022 e 2023.

Indicar que o Decreto lei 1/2023, do 26 de xaneiro, polo que se modifican determinadas medidas autonómicas no  IRPF e na regulación do tipo cero no Imposto Xeral Indirecto Canario aplicable a determinados bens destinados á actividade gandeira (BO das Canarias do 31 de xaneiro), modificou a disposición adicional cuarta. Dezasete do Texto refundido para, segundo expón o preámbulo do Decreto lei “axustar as cotas da escala de gravame con dous decimais, sen arredondamento”.