Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Gravame autonómico

Normativa: Art. 74.1.1º e 2 Lei  IRPF

Á base liquidable xeral se lle aplicarán os tipos da escala autonómica do   IRPF  que, conforme ao previsto na Lei 22/2009, polo que se regula o sistema de financiamento das Comunidades Autónomas de réxime común e Cidades con Estatuto de Autonomía, fosen aprobadas pola Comunidade Autónoma.

A contía resultante minorarase no importe derivado de aplicar á parte da base liquidable xeral correspondente ao mínimo persoal e familiar que resulte dos incrementos ou diminucións a que se refire o artigo 56.3 da Lei do IRPF, a escala autonómica aprobada por cada Comunidade Autónoma.

Tipo medio de gravame xeral autonómico

Normativa: Art. 74.2 Lei  IRPF

Enténdese por tipo medio de gravame xeral autonómico o derivado de multiplicar por 100 o cociente resultante de dividir a cota obtida por aplicación da escala autonómica que corresponda entre a base liquidable xeral. O tipo medio de gravame xeral autonómico expresarase con dous decimais sen arredondamento.

Para o exercicio 2022 cada contribuínte deberá aplicar a escala autonómica que corresponda de que a continuación transcríbense:

 1. Comunidade Autónoma de Andalucía
 2. Comunidade Autónoma de Aragón
 3. Comunidade Autónoma do Principado de Asturias
 4. Comunidade Autónoma das Illes Balears
 5. Comunidade Autónoma das Canarias
 6. Comunidade Autónoma de Cantabria
 7. Comunidade Autónoma de Castela-A Mancha
 8. Comunidade de Castilla y León
 9. Comunidade Autónoma de Cataluña
 10. Comunidade Autónoma de Extremadura
 11. Comunidade Autónoma de Galicia
 12. Comunidade de Madrid
 13. Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia
 14. Comunidade Autónoma de La Rioja
 15. Comunitat Valenciana
 16. Especialidade: Escala autonómica para contribuíntes residentes en Ceuta ou Melilla