Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia

Normativa: Disposición adicional quinta.4 Texto refundido das Disposicións Legais vixentes na Rexión de Murcia en materia de Tributos Cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2010, do 5 de novembro

Base liquidable ata (euros)Cota íntegra (euros)Resto base liquidable ata (euros)Tipo aplicable (%)
Escala aplicable no exercicio 2022 polos contribuíntes residentes no devandito exercicio nesta Comunidade Autónoma
0,00 0,00 12.960,45 9,60
12.960,45 1.244,20 8.067,75 11,46
21.028,20 2.168,76 14.365,80 13,74
35.394,00 4.142,62 24.606,00 18,22

Cando a base liquidable sexa superior a 60.000,00 euros a cota íntegra será de 8.716,67 euros máis a cantidade resultante de aplicar o tipo do 22,70 % á parte de base liquidable que exceda de 60.000 euros.

Nota: teñase en conta que o artigo  único do Decreto-lei n.º 4/2022, do 22 de setembro, polo que se modifica a Escala Autonómica do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas a consecuencia do aumento da inflación (BORM 29-09-2022) modificou, no período impositivo 2022, a escala autonómica prevista no o apartado 4 da disposición adicional quinta do Texto Refundido.