Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Réxime fiscal especial aplicable aos traballadores desprazados a territorio español

Normativa: Art. 93.2.e) Lei IRPF

Atención : teñase en conta que o  réxime fiscal especial aplicable aos traballadores desprazados a territorio español  coméntase no Capítulo 2.

As persoas físicas que adquiran a súa residencia fiscal en España como consecuencia do seu desprazamento a territorio español e que opten por tributar polo Imposto sobre a Renda de non Residentes, coas regras especiais no artigo 93.2 da Lei do IRPF, mantendo a condición de contribuíntes polo IRPF durante o período impositivo en que se efectúe o cambio de residencia e durante os cinco períodos impositivos seguintes se lles aplicará as seguintes escalas:

 1. Á base liquidable, agás a parte da mesma correspondente ás rendas a que se refire o artigo 25.1.f) do texto refundido da Lei do Imposto sobre a Renda de non Residentes (dividendos e outros rendementos derivados da participación nos fondos propios dunha entidade, intereses e outros rendementos obtidos pola cesión a terceiros de capitais propias, e ganancias patrimoniais que se poñan de manifesto con ocasión de transmisións de elementos patrimoniais), se lle aplicarán os tipos que se indican na seguinte escala:

  Base liquidable ata (euros)Tipo aplicable (%)
  Ata 600.000 24
  Desde 600.000,01 euros de agora en diante 47
 2. Á parte da base liquidable correspondente ás rendas a que se refire o artigo 25.1.f) do texto refundido da Lei do Imposto sobre a Renda de non Residentes (dividendos e outros rendementos derivados da participación nos fondos propios dunha entidade, intereses e outros rendementos obtidos pola cesión a terceiros de capitais propias, e ganancias patrimoniais que se poñan de manifesto con ocasión de transmisións de elementos patrimoniais), se lle aplicarán os tipos que se indican na seguinte escala:

  Base liquidable ata (euros)Incremento en cota íntegra estatal  (euros)Resto base liquidable do aforro ata (euros)Tipo aplicable (%)
  0 0 6.000 19
  6.000,00 1.140 44.000 21
  50.000,00 10.380 150.000 23
  200.000,00 44.880 De agora en diante 26