Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

1. Porcentaxes aplicables

Normativa: Véxase  art. 22 Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado

Atención: o importe desta dedución consignarase no recadro [0722] do anexo A.1 da declaración.

Cando se trate de cantidades doadas ou satisfeitas ás entidades anteriormente relacionadas e que se destinen polas mesmas á realización e desenvolvemento de actividades e programas prioritarios de mecenado, as porcentaxes anteriores elevásense en cinco puntos porcentuais, é dicir:

Base de dedución Importe ataPorcentaxe de dedución
150 euros 85
Resto base de dedución 40
Tipo incrementado por reiteración de doazóns a unha mesma entidade 45

Novidade 2022 : teñase en conta que para  2022  a disposición adicional  quincuaxésimo oitava da Lei  22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022 (BOE do 29 de decembro) estableceu que as porcentaxes e os límites das deducións establecidas no artigo 19 da citada Lei 49/2002, do 23 de decembro, elevaranse en cinco puntos porcentuais en relación coas actividades prioritarias de mecenado.