Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Exemplo: Dedución por donativos realizados a entidades incluídas no ámbito da Lei 49/2002

Don S.M.A. realizou as seguintes doazóns:

 • Á ONG “TT” incluída no ámbito da Lei 49/2002 á que con anterioridade non efectuaran doazón algunha, a cantidade de 1.000 euros en 2022.

 • Á fundación “XX” incluída no ámbito da Lei 49/2002 á que se efectuou desde 2019 as seguintes doazóns para actividades prioritarias de mecenado:

  Exercicio 2019 2020 2021 2022
  Doazón 500 euros 700 euros 1.000 euros 1.000 euros

Determinar o importe da dedución por donativos que lle corresponde en 2022.

Solución:

Base de dedución (1.000 + 1.000) = 2000

Importe da dedución por donativos  = 867,50

Desagregación de importes:

 1. Doazóns á ONG “TT”

  (1.000 euros) (1)

  150 euros ao 80 %= 120

  850 ao 35 %= 297,50

 2. Doazóns á fundación “XX”

  (1.000 euros) (2)

  1.000 euros ao 45 %= 450

  Total (120 + 297,50 + 450) = 867,50

Notas ao exemplo:

(1) Aos 1.000 euros doados por primeira vez á ONG “TT” que non foron destinados a actividades e programas prioritarios de mecenado se lles aplican as porcentaxes previstas no artigo 19 da Lei 49/2002 para cantidades doadas  que se incrementaron  en cinco puntos porcentuais (pasando a 80% sobre os primeiros 150 euros e 35% sobre o importe restante). (Volver)

(2) Aos 1.000 euros doados á fundación “XX” con destino a actividades e programas prioritarios de mecenado aplícase a porcentaxe do 45 por  100,  resultado de elevar en cinco puntos porcentuais a porcentaxe prevista no artigo 19 da Lei 49/2002 para os supostos en que o contribuínte, nos dous períodos impositivos inmediatos anteriores, realizase doazóns en favor da mesma entidade por importe igual ou superior, en cada un deles , ao do exercicio anterior (40% + 5% = 45 %).

Teñase en conta que para aplicar a porcentaxe incrementada do   45 % é preciso que se realizasen nos dous períodos impositivos anteriores  doazóns en favor dunha mesma entidade por un importe igual ou superior, en cada un deles ,  ao donativo do exercicio anterior. Polo tanto, neste caso no exercicio 2022 tiveron en cóntase  os importes doados en 2020  e 2021, pero tamén os realizados no exercicio 2019  xa que  se no devandito exercicio 2019  don S.M.A. non efectuase donativo algún á fundación XX, non podería  aplicar en 2022  a porcentaxe incrementada do   45 % á base de dedución. (Volver)