Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

1. Entidades beneficiarias do mecenado

Normativa: véxanse  arts. 2 e 16 e disposicións adicionais quinta, sexta, sétima, oitava, novena, décima, décimo oitava e décimo novena Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado

Dan dereito á dedución os donativos, as doazóns e achegas realizadas polo contribuínte a calquera das entidades que a continuación relaciónanse:

 1. As fundacións e as asociacións declaradas de utilidade pública, incluídas no ámbito de aplicación da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado (BOE do 24 de decembro).

 2. As organizacións non gobernamentais de desenvolvemento a que se refire a Lei 23/1998, do 7 de xullo, de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento sempre que teñan a forma xurídica de Fundación ou Asociación.

 3. As federacións deportivas españolas, as federacións deportivas territoriais de ámbito autonómico integradas naquelas , o Comité Olímpico Español e o Comité Paralímpico Español.

 4. As federacións e asociacións das entidades sen fins lucrativos a que se refiren os parágrafos anteriores.

 5. As entidades non residentes en territorio español que operen no mesmo con establecemento permanente e sexan análogas a algunhas das previstas nas letras anteriores.

  Quedarán excluídas aquelas entidades residentes nunha xurisdición non cooperativa, agás que se trate dun Estado membro da Unión Europea e acredítese que a súa constitución e operativa responden a motivos económicos válidos.

 6. As entidades residentes nun Estado membro da Unión Europea ou doutros Estados integrantes do Espazo Económico Europeo cos que exista normativa sobre asistencia mutua en materia de intercambio de información tributaria nos termos previstos na LGT, que sexa de aplicación, sen establecemento permanente en territorio español, que sexan análogas a algunha das previstas nas letras anteriores.

  En relación á  LGT véxase a Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria.

  Quedarán excluídas aquelas entidades residentes nunha xurisdición non cooperativa, agás que se acredite que a súa constitución e operativa responde a motivos económicos válidos.

 7. O Estado, as Comunidades Autónomas e as Entidades Locais, así como os Organismos autónomos do Estado e as entidades autónomas de carácter análogo das Comunidades Autónomas e das Entidades Locais.

 8. As universidades públicas e os colexios maiores adscritos ás mesmas.

 9. O Instituto Cervantes.

 10. O Institut Ramón Llull e as demais institucións con fins análogos das Comunidades Autónomas con lingua oficial propia.

 11. Os Organismos Públicos de Investigación dependentes da Administración Xeral do Estado.

 12. A Cruz Vermella Española e a Organización Nacional de Cegos Españois.

 13. A Obra Pía dos Santos Lugares.

 14. Os consorcios Casa de América, Casa de Asia, “Institut Europeu da Casa da Mediterrània ”e o Museo Nacional de Arte de Cataluña.

 15. As fundacións propias de entidades relixiosas inscritas no Rexistro de Entidades Relixiosas que cumpran os requisitos das entidades sen fins lucrativos establecidos na Lei 49/2002.

 16. As entidades da Igrexa Católica contemplada nos artigos IV e V do Acordo sobre Asuntos Económicos subscrito entre o Estado español e a Santa Sé e as entidades doutras igrexas, confesións ou comunidades relixiosas, que teñan subscritos acordos de cooperación co Estado español.

 17. O Instituto de España e as Reais Academias integradas no mesmo, así como das institucións das Comunidades Autónomas que teñan fins análogos aos da Real Academia Española.

 18. O Museo Nacional do Prado.

 19. O Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.