Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

3. Porcentaxes de dedución

Normativa: véxase  art. 19 Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado

Atención: o importe desta dedución consignarase no recadro [0723] do anexo A.1. da declaración.

a. En xeral

Os contribuíntes terán dereito a deducir da cota íntegra o resultado de aplicar á base da dedución correspondente ao conxunto de donativos, doazóns e achegas con dereito a dedución, determinada de acordo co que se establece no apartado anterior, a seguinte escala aplicable durante o período impositivo 2022:

Base de dedución Importe ataPorcentaxe de dedución
150 euros 80
Resto base de dedución 35
Tipo incrementado por reiteración de doazóns a unha mesma entidade 40

b. Tipo incrementado por reiteración das doazóns a unha mesma entidade

Se nos dous períodos impositivos inmediatos anteriores realizásense donativos, doazóns ou achegas con dereito a dedución en favor dunha mesma entidade por importe igual ou superior, en cada un deles , ao donativo  do exercicio anterior, o porcentaxe de dedución aplicable á base da dedución en favor desa mesma entidade que exceda de 150 euros, será o 40 por 100.