Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

B. Dedución por actividades de innovación tecnolóxica (art. 35.2 LIS)

Concepto de innovación tecnolóxica

Normativa: Art. 35.2.a)  LIS

Considérase  innovación tecnolóxica  a actividade cuxo resultado sexa un avance tecnolóxico na obtención de novos produtos ou procesos de produción ou melloras substanciais dos xa existentes. Consideraranse novos aqueles produtos ou procesos cuxas características ou aplicacións, desde o punto de vista tecnolóxico, difiran substancialmente das existentes con anterioridade.

Esta actividade incluirá a materialización dos novos produtos ou procesos nun plano, esquema ou deseño, a creación dun primeiro prototipo non comerciable, os proxectos de demostración inicial ou proxectos piloto, incluídos os relacionados coa animación e os videoxogos e os mostrarios téxtiles, da industria do calzado, do curtido, da marroquinaría, do xoguete, do moble e da madeira, sempre que non poidan converterse ou utilizarse para aplicacións industriais ou para a súa explotación comercial.

Base da dedución

Normativa: Art. 35.2.b)  LIS

1. Actividades de innovación tecnolóxica cuxos gastos se inclúen na base de dedución

A base da dedución por actividades de innovación tecnolóxica estará constituída polo importe dos gastos do período que correspondan aos seguintes conceptos:

 1. Actividades de diagnóstico tecnolóxico tendentes á identificación, a definición e a orientación de solucións tecnolóxicas avanzadas, con independencia dos resultados en que culminen.

 2. Deseño industrial e enxeñaría de procesos de produción, que incluirán a concepción e a elaboración dos planos, debuxos e soportes destinados a definir os elementos descritivos, especificacións técnicas e características de funcionamento necesarios para a fabricación, proba, instalación e utilización dun produto, así como a elaboración de mostrarios téxtiles, da industria do calzado, do curtido, da marroquinaría, do xoguete, do moble e da madeira.

 3. Adquisición de tecnoloxía avanzada en forma de patentes, licenzas, «know-how» e deseños.

  Non darán dereito á dedución as cantidades satisfeitas a persoas ou entidades vinculadas ao contribuínte.

  A base correspondente a este concepto non poderá superar a contía de 1 millón de euros.

 4. Obtención do certificado de cumprimento das normas de aseguramento da calidade da serie ISO 9000, GMP ou similares, sen incluír aqueles gastos correspondentes á implantación das referidas normas.

2. Delimitación dos gastos de innovación tecnolóxica

Considéranse gastos de innovación tecnolóxica os realizados  polo contribuínte en canto estean directamente relacionados coas actividades de innovación tecnolóxica, aplíquense efectivamente á realización destas e consten especificamente individualizados por proxectos.

Os gastos de innovación tecnolóxica que integran a base da dedución deben corresponder a actividades efectuadas en España ou en calquera Estado membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo.

Igualmente, terán a consideración de gastos de innovación tecnolóxica as cantidades pagas para a realización das devanditas actividades en España ou en calquera Estado membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo, por encargo do contribuínte, individualmente ou en colaboración con outras entidades.

A base da dedución minorarase no importe das subvencións recibidas para o fomento das devanditas actividades e imputables como ingreso no período impositivo.

Porcentaxe de dedución

Normativa: Art. 35.2.c)  LIS

Neste caso a porcentaxe de dedución será de 12 por 100 dos gastos efectuados no período impositivo por este concepto.

Importante:teñase en conta que, nos exercicios 2020 e 2021, os incrementos do tipo de dedución para os devanditos exercicios para os gastos efectuados en proxectos iniciados a partir do 25 de xuño de 2020 consistentes na realización de actividades de innovación tecnolóxica cuxo resultado sexa un avance tecnolóxico na obtención de novos procesos de produción na cadea de valor da industria da automoción ou melloras substanciais dos xa existentes, serán:

 • Ata o 50 por 100 no caso de contribuíntes que tivesen a consideración de pequenas e medianas empresas de acordo co que se dispón no anexo I do Regulamento (UE) n.º 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2014

  De acordo co citado Regulamento (UE) n.º 651/2014 a categoría de microempresas, pequenas e medianas empresas (PEME) está constituída polas empresas que ocupan a menos de 250 persoas e cuxo volume de negocios anuais non excede de 50 millóns euros ou cuxo balance xeral anual non excede de 43 millóns euros.

 • Ata o 15 por 100 para o resto de contribuíntes baixos certos requisitos.

Polo tanto, para o exercicio 2022 o porcentaxe de dedución aplicable será o establecido con carácter xeral, o 12 por 100.

Véxase ao respecto o artigo 7 do Real Decreto-lei 23/2020, do 23 de xuño.