Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

A. Dedución por actividades de Investigación e Desenvolvemento (art. 35.1 LIS)

Concepto

Normativa: Art. 35.1.a)  LIS

O artigo 35.1.a) da  LIS define investigación e desenvolvemento  nos seguintes termos:

 • Considérase investigación, a indagación orixinal planificada que persiga descubrir novos coñecementos e unha superior comprensión no ámbito científico e tecnolóxico.

 • Considérase desenvolvemento, a aplicación dos resultados da investigación ou de calquera outro tipo de coñecemento científico para a fabricación de novos materiais ou produtos ou para o deseño de novos procesos ou sistemas de produción, así como para a mellora tecnolóxica substancial de materiais, produtos, procesos ou sistemas preexistentes.

Ademais, o citado apartado considera especificamente ás seguintes actividades como actividades investigación e desenvolvemento que dan dereito a practicar esta dedución:

 • A materialización dos novos produtos ou procesos nun plano, esquema ou deseño, así como a creación dun primeiro prototipo non comerciable e os proxectos de demostración inicial ou proxectos piloto, sempre que estes non poidan converterse ou utilizarse para aplicacións industriais ou para a súa explotación comercial.

 • O deseño e elaboración do mostrario para o lanzamento de novos produtos. Con esta finalidade, entenderase como lanzamento dun novo produto a súa introdución no mercado e como novo produto, aquel cuxa novidade sexa esencial e non meramente formal ou accidental.

 • A creación, combinación e configuración de software avanzado, mediante novos teoremas e algoritmos ou sistemas operativos, linguaxes, interfaces e aplicacións destinadas á elaboración de produtos, procesos ou servizos novos ou mellorados substancialmente. Se asimilará a este concepto o software destinado a facilitar o acceso aos servizos da sociedade da información ás persoas con discapacidade, cando se realice sen fin de lucro. Non se inclúen as actividades habituais ou rutineiras relacionadas co mantemento do software ou as súas actualizacións menores.

Base da dedución

Normativa: Art. 35.1.b)  LIS

A base da dedución esta constituída polo importe dos gastos de investigación e desenvolvemento e, se é o caso, polos investimentos en elementos de inmobilizado material e intanxible excluído os edificios e terreos.

Con esta finalidade, consideraranse gastos de investigación e desenvolvemento os realizados polo contribuínte, incluídas as amortizacións dos bens afectos as citadas actividades, en canto estean directamente relacionados coas  actividades  antes indicadas e aplíquense efectivamente á realización destas , constando especificamente individualizados por proxectos.

Precisión : o concepto de gasto non é outro que o gasto en termos contables; isto é, a base de dedución son os gastos contables do exercicio aplicados á actividade de investigación e desenvolvemento, polo que non forma parte da mesma o exceso de amortización fiscal sobre a contable, derivada das normas sobre liberdade de amortización correspondente aos investimentos efectuados en elementos patrimoniais aplicados a estas actividades.

A base da dedución minorarase no importe das subvencións recibidas para o fomento das devanditas actividades e imputables como ingreso no período impositivo.

Os gastos de investigación e desenvolvemento que integran a base da dedución deben corresponder a actividades efectuadas en España ou en calquera Estado membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo.

Igualmente terán a consideración de gastos de investigación e desenvolvemento as cantidades pagas para a realización das devanditas actividades en España ou en calquera Estado membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo, por encargo do contribuínte, individualmente ou en colaboración con outras entidades.

Os investimentos serán considerados realizados cando os elementos patrimoniais sexan postos en condicións de funcionamento.

Porcentaxes de dedución

Normativa: Art. 35.1.c)  LIS

As porcentaxes de dedución son:

 • Con carácter xeral o 25 por 100 dos gastos efectuados no período impositivo por este concepto.

  Non obstante, no caso de que os gastos efectuados na realización de actividades de investigación e desenvolvemento no período impositivo sexan maiores que a media dos efectuados nos 2 anos anteriores, aplicarase o 25 por 100 ata a devandita media, e o 42 por 100 sobre o exceso respecto desta .

  Ademais, poderase practicar unha dedución adicional do 17 por 100 do importe dos gastos de persoal da entidade correspondente a investigadores cualificados adscritos en exclusiva a actividades de investigación e desenvolvemento.

 • O 8 por 100 dos investimentos en elementos de inmobilizado material e intanxible, excluídos os edificios e terreos, sempre que estean afectos exclusivamente ás actividades de investigación e desenvolvemento.

Así mesmo, esíxese que os elementos en que se materialice o investimento  permanezan no patrimonio do contribuínte, agás perdas xustificadas, ata que cumpran a súa finalidade específica nas actividades de investigación e desenvolvemento, agás que a súa vida útil conforme ao método de amortización, admitido na letra a) do artigo 12.1 da LIS, que se aplique, fose inferior.

En resumo:

Porcentaxe deduciónBase de dedución 
25% Gastos do período en I+D, ata a media dos 2 anos anteriores. 
42% Gastos do período en I+D, sobre o exceso respecto da media dos 2 anos anteriores.
17% Gastos de persoal de investigadores cualificados de I+D.
8% Investimentos afectos a I+D (agás edificios e terreos).