Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

C. Exclusiones e valoración previa de gastos

Exclusións

Normativa: Art. 35.3 LIS

Os supostos que non se consideran actividades de investigación e desenvolvemento nin de innovación tecnolóxica son os seguintes:

  1. As actividades que non impliquen unha novidade científica ou tecnolóxica significativa. En particular, os esforzos rutineiros para mellorar a calidade de produtos ou procesos, a adaptación dun produto ou proceso de produción xa existente aos requisitos específicos impostos por un cliente, os cambios xornais ou de tempada, agás os mostrarios téxtiles e da industria do calzado, do curtido, da marroquinaría, do xoguete, do moble e da madeira, así como as modificacións estéticas ou menores de produtos xa existentes para diferenciaros doutros similares.

  2. As actividades de produción industrial e provisión de servizos ou de distribución de bens e servizos. En particular, a planificación da actividade produtiva: a preparación e o inicio da produción, incluíndo o reglaje de ferramentas e aqueloutras actividades distintas das referidas nos números 1º a 4º da letra b) do apartado 2 do artigo 35 da LIS; a incorporación ou modificación de instalacións, máquinas, equipos e sistemas para a produción que non estean afectados a actividades cualificadas como de investigación e desenvolvemento ou de innovación; a solución de problemas técnicos de procesos produtivos interrompidos; o control de calidade e a normalización de produtos e procesos; a prospección en materia de ciencias sociais e os estudos de mercado; o establecemento de redes ou instalacións para a comercialización; o adestramento e a formación do persoal relacionada coas devanditas actividades.

  3. A exploración, sondaxe ou prospección de minerais e hidrocarburos.

Valoración previa de gastos correspondentes a proxectos de investigación científica ou de innovación tecnolóxica

Normativa: Art. 38 Regulamento IS

De acordo co que se establece no artigo 38 do Regulamento do IS, aprobado polo Real decreto 634/2015, do 10 de xullo, as persoas ou entidades que teñan o propósito de realizar actividades de investigación científica ou de innovación tecnolóxica poderán solicitar á Administración tributaria a valoración, conforme ás regras do Imposto sobre Sociedades e, con carácter previo e vinculante, dos gastos correspondentes ás devanditas actividades que consideren susceptibles de gozar desta dedución fixando o citado precepto regulamentario o contido da solicitude e o procedemento que hai que seguir.