Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

C. Deducción por produción de determinados espectáculos en vivo (art. 36.3 LIS)

Beneficiarios da dedución

Normativa: véxase tamén o art. 39.7   LIS

 1. Produtores: os contribuíntes  que realicen a produción e exhibición de determinados espectáculos en vivo de artes escénicas e musicais.

 2. Financiadores: desde o 1 de xaneiro de 2021, permítese que poidan aplicar esta dedución,  nas mesmas condicións que os produtores que xeran  o dereito á mesma,  os empresarios ou profesionais,  que participen no financiamento da produción e exhibición de espectáculos en vivo de artes escénicas e musicais  cando se dean as seguintes circunstancias:

  • Acheguen  cantidades en concepto de financiamento, para sufragar a totalidade ou parte dos custos directos de carácter artístico e técnico da produción  así como os gastos de  publicidade e promoción a cargo do produtor  ata o límite do 30  por 100 dos custos de produción.

   Momento en que debe achegarse  o financiamento:

   • As cantidades destinadas a  financiar custos de produción poderán achegarse en calquera fase da produción, con carácter previo ou posterior ao momento en que o produtor incorra nos citados custos de produción  ata a obtención do certificado a que se refire a letra a) do apartado 3 do artigo 36 da LIS.

   • As  cantidades destinadas a  financiar gastos para obtención de copias, publicidade e promoción a cargo do produtor poderán achegarse con carácter previo ou posterior ao momento en que o produtor incorra nos citados gastos, pero nunca despois do período impositivo en que o produtor incorra nos mesmos.

  • Non adquiran  dereitos de propiedade intelectual ou doutra índole respecto dos resultados da produción, cuxa propiedade deberá ser en todo caso do produtor.

  • Non  estean vinculados, no sentido do artigo 18 da  LIS, co contribuínte que xere o dereito á dedución (o produtor).

Importante : o produtor e os contribuíntes que participen no financiamento (financiadores) da produción deberán subscribir un ou máis contratos de financiamento, que poderán asinarse en calquera fase da produción, cumprindo que  ambos os dous  comuniquen  á Administración tributaria con anterioridade á finalización do período impositivo  en que este último (produtor) teña dereito a aplicar a dedución  esta circunstancia, achegando tanto o contrato de financiamento subscrito como as certificacións do cumprimento dos requisitos esixidos no artigo 36.3 para a aplicación da dedución.

Para realizar esta comunicación regulada en art. 39.7  LIS creouse a xestión "Presentación de comunicación regulada no art. 39.7 LIS” na sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Porcentaxe de dedución

Os gastos realizados na produción e exhibición de espectáculos en vivo de artes escénicas e musicais terán unha dedución do 20 por 100.

Base de dedución

A base da dedución estará constituída polos custos directos de carácter artístico, técnico e promocional incorrido nas referidas actividades.

Esta base desta dedución minorarase no importe das subvencións recibidas para financiar os gastos que xeren o dereito á mesma.

Importe máximo da dedución

 • Para o produtor: a dedución xerada en cada período impositivo non poderá superar o importe de 500.000 euros por contribuínte.

 • Para o financiador: aínda que  pode determinar o  importe da dedución nas mesmas condicións que se aplicasen ao produtor, sempre que fosen xeradas por este último, o importe máximo da mesma  será o resultado de multiplicar por 1,20 o importe das cantidades que achegase  para financiar os custos de produción  e os gastos de publicidade e promoción a cargo do produtor.

  O exceso de dedución  poderá ser aplicado polo produtor que xerase o dereito á mesma.

  Lembre: no caso do financiador , poderá aplicar a dedución prevista no apartado 1 do artigo 36 da  LIS cando achegue cantidades destinadas a financiar a totalidade ou parte dos custos de produción, así como os gastos para a obtención de copias, publicidade e promoción a cargo do produtor ata o límite do 30 por 100 dos custos de produción.

En resumo:

Porcentaxe de deduciónImporte máximoBase de dedución
20%

500.000 € por cada produción realizada
Sen que o importe da dedución, canda as subvencións percibidas polo contribuínte, supere o 80% dos gastos

No caso do financiador , co límites anteriores, o importe máximo será o resultado de multiplicar por 1,20 o importe das cantidades que achegase para financiar os custos da produción, así como os gastos de publicidade e promoción a cargo do produtor.

(+) Custos directos de carácter artístico, técnico e promocional incorrido.

No caso do financiador , os custos de produccón e os gastos directamente relacionados coa publicidade e promoción das referidas actuacións a cargo do produtor ata o límite do 30 %dos custos de produción.

(-) Importe das subvencións recibidas para financiar os gastos que xeran dereito a dedución

Requisitos

Os requisitos necesarios para a aplicación da dedución son:

 1. Que o contribuínte obtivese un certificado para ese fin, nos termos que se establezan por orde ministerial, do Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música.

  Véxase ao respecto a Orde ECD/2836/2015, do 18 de decembro, pola que se regula o procedemento para a obtención do certificado do Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música, previsto na LIS.

 2. Que, dos beneficios obtidos no desenvolvemento destas actividades no exercicio en que se xere o dereito á dedución, o contribuínte destine polo menos o 50 por 100 á realización de actividades que dan dereito á aplicación da dedución prevista neste apartado.

  Enténdese por beneficio obtido, obxecto de reinvestimento, os derivados dos ingresos directamente relacionados coa produción e exhibición do espectáculo en vivo (vendas de entradas, excluídos as vendas de bebidas, produtos de merchandising, etc.).

 3. O prazo para o cumprimento desta obriga será o comprendido entre o inicio do exercicio en que se obtivesen os referidos beneficios e os 4 anos seguintes ao peche do devandito exercicio.

Límite

O importe da dedución, canda as subvencións percibidas polo contribuínte, non poderá superar o 80 por 100 dos devanditos gastos.

Período impositivo en que se aplica a dedución

A dedución non poderá aplicarse ata que obteña o certificado do Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música que se esixe.

Unha vez obtido aplicarase a dedución polos gastos que realice en cada período impositivo na produción e exhibición de espectáculos en vivo de artes escénicas e musicais.

Atención: a aplicación da dedución polo contribuínte que participa no financiamento será incompatible, total ou parcialmente, coa dedución á que tería dereito o produtor.